Министерството на образованието в Румъния забрани събирането на данни за професията и местоработата на родителите на учениците

От началото на новата 2021/2022 учебна година Министерството на образованието на Румъния забранява на учителите да събират, съхраняват и обработват информация относно професията и местоработата на родителите или настойниците на учениците. Няма да се попълват тези данни в съответните документи на училището, тъй като има Закон № 190 от 18 юли 2018 година, с който се прилагат съответни регламенти на ЕС. До актуализиране на досиетата на учениците, учителите ще попълват само имената, адресите, телефони и и – мейл за връзка с родителите/настойниците.

Окръжният инспекторат по образованието – Гюргево ще приложи възможно най – бързо, в пълен обем и стриктно дадените указания, съобщи началникът му Жоржета Станеску.

Сподели: