Министър Кр. Кралев провери основния ремонт на стадион "Дунав"

Министър Кр. Кралев провери основния ремонт на стадион „Дунав“

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев провери днес как протича основния ремонт на стадион „Дунав“. /на снимката/ Само преди около 3 месеца Общинският съвет – Русе одобри Решение №РД-01-1349 от 25.05.2018 г. на кмета на Община Русе за откриване на процедура за определяне на концесионер за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на община Русе.

Концесията обхваща:
– Терен на стадион Дунав с площ 23 865 кв.м. от ПИ с идентификатор 63427.7.754;
– Сграда четириетажна с идентификатор 63427.7.754.10 с площ 477 кв.м. – административна, делова сграда. Самостоятелен обект в същата сграда с идентификатор 63427.7.754.10.2 (съблекални към Спортна зала), с площ 92 кв.м., който да се ползва приоритетно за мероприятията в Спортната зала;
– Обект с идентификатор 63427.7.754.18.2, с площ 470 кв.м. – самостоятелен обект в сграда (съблекални към стадиона)

Имот с начин на трайно ползване: За други видове спорт, предмет на АПОС №7319/30.07.2014 г.:
– Поземлен имот с идентификатор 63427.7.764, с площ 7 555 кв. м. – част от спортен комплекс Дунав (помощен терен).

Имот с начин на трайно ползване: За други видове спорт, предмет на АЧОС №6719/03.07.2012 г.:
– Имот с идентификатор 63427.7.755 (трасе за стрелба с лък), с площ 7 865 кв.м.
– Сграда едноетажна с идентификатор 63427.7.755.1, с площ 192 кв.м.

Имот с начин на трайно ползване: за плувен басейн, предмет на АЧОС №5389/16.04.2008г:
– ПИ с идентификатор 63427.7.125, с площ 1 658 кв.м., с начин на трайно ползване: за плувен басейн и построените в него сгради:
– Сграда с идентификатор 63427.7.125.1, със застроена площ 111 кв.м., с предназначение: друг вид сграда за обитаване.
Имотът да се включи в обекта на концесията след приключване на договор за наем от 13.01.2009 г. за срок от 10 години.

Развитието на комплекс „Дунав“ като функционален и привлекателен спортен комплекс изисква влагането на значителни инвестиции за извършване на основен ремонт, реконструкция, поддържане и управление на обектите в него.

Цялостен ремонт на тревното игрище е предвиден до 3 г. от влизане в сила на концесионния договор. В момента тече и изграждане на изкуствен терен с размери, отговарящи на изискванията на БФС за провеждане на официални футболни срещи с 4 съблекални помещения, като е определено това да стане до 5 г. от влизане в сила на концесионния договор. До 15 години трябва да стане изграждане на спортни зали и LED дисплей на трибуната.

Планира се дострояване на хотела към комплекса на два етапа:
– ремонт и преустройство – до 5 г. от влизане в сила на концесионния договор;
– пристрояване за разширение – до 8 г. от влизане в сила на концесионния договор;

Ремонт на съществуващия басейн трябва да стане до 10 г. от влизане в сила на концесионния договор, както и ремонтиране на трасе за стрелба с лък – до 5 г. от влизане в сила на концесионния договор;

Преките икономически ползи за Община Русе се реализират чрез получаване на концесионно плащане и инвестиции в общинска собственост. В резултат от концесията общината ще се освободи от тежестта на изходните парични потоци, свързани с поддържането на обекти от комплекс „Дунав“ и други спортни имоти.

Сподели:

Още новини от деня