„МИСТИ“ ЕООД ще обедини два имота край Сандрово и ще промени предназначението на близо 22 декара

В Дирекция „Инвестиционно проектиране, устройство и кадастър“ към Община Русе е постъпило искане, с вх. №УТ-27-50 от 20.05.2022 г. от „МИСТИ“ ЕООД представлявано от Венцислав Стоянов Стоев, за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатори 65348.65.181 и 65.185, находящ се в местност „Мерата“, землището на с. Сандрово, община Русе.

Към настоящия момент имотите са земеделска територия, с начин на трайно ползване –За животновъден комплекс, категория на земята – 5. В разработеното от възложителя задание за проектиране на ПУП на ПИ с идентификатори 65348.65.181 (1 645 кв.м.) и 65.185 (20 412 кв.м.) се предвижда изработването на проект за ПЗ за обединяване на имотите и промяна на предназначението за цялата площ- общо 22 057 кв.м.

Съгласно Общ устройствен план (ОУП) на община Русе, одобрен с Решение №304, прието с протокол №14 от 19.11.2020 г. на Общински съвет-Русе– ПИ 65348.65.181 и 65.185 попадат извън строителните граници на с. Сандрово, в устройствена зона „Предимно производствена“- (Пп).

Предвидено е с ПУП–ПЗ да се определи зона „Предимно производствена“ (Пп), като се спазят изискванията за параметри съгласно чл. 25 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони:

  • плътност на застрояване (П застр.) –  до 80 %;
  • интензивност на застрояване (К инт.) – до 2,5;
  • озеленена площ (П озел.) – от 20%.

Със скицата-предложение се предвижда обединяване на двата имота, ограничителни линии на застрояване отстоящи на по 3м от имотните граници съгласно чл. 35, ал. 2 от ЗУТ. Към настоящия момент в ПИ 65348.65.181 и 65.185 има съществуващи постройки, които се запазват като елементи на плана на новообразувания ПИ.

Предстои на 16 юни съветниците в Русе да одобрят задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатори 65348.65.181 и 65.185 находящи се в местност „Мерата“, землището на с. Сандрово, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, чл. 65 от Наредба №РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове. С проекта за ПУП-ПЗ да се обединят двата поземлени имота като за новообразувания се определя устройствена зона „Предимно производствена“ (Пп), съгласно предвижданията на ОУПО- Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените нормативи за зоната. Със скицата-предложение се предвиждат ограничителни линии на застрояване съгласно чл. 35, ал. 2 от ЗУТ. Към настоящия момент в ПИ 65348.65.181 и 65.185 има съществуващи постройки, които се запазват като елементи на плана на новообразувания ПИ.

Ще се разреши изработването на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатори 65348.65.181 и 65.185, находящи се в местност „Мерата“, землището на с. Сандрово, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

През миналата година дружеството подготви разширението на цех за производство на пластмасови части и достигане на общ производствен капацитет до 3 тона/ден готова продукция с местоположение на площадката поземлен имот с идентификатор 63427.8.844 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

сн. Архив

Сподели: