административен съд русе

Младши автоконтрольор спечели дело срещу ОД на МВР – Русе за наложено му наказание

Състав на Административен съд – Русе отмени заповед № 336з-3723/02.10.2023 г. на в.п.д. директора на ОДМВР-Русе, с която на Т.Л.К. – младши автоконтрольор I степен, е наложено дисциплинарно наказание „забрана за повишаване в длъжност“ за срок от 1 година. Решението не подлежи на обжалване.

Със заповед № 8121К-3675/11.04.2023 г. младши инспектор Т.К. бил е изпратен на 8-седмичен курс за повишаване на професионалната квалификация I.B.2.1 „Курс за Изпълнителска длъжност „Разузнавач“ (Противодействие на конвенционалната престъпност/Противодействие на икономическата престъпност и Борба с организираната престъпност/Противодействие на престъпността през държавната граница)“ във факултет „Полиция“ при Академия на МВР, считано от 18.04.2023 г. до 16.06.2023 г. Със заповед №4581з-1242/29.05.2023 г. на ректора на Академия на МВР е отстранен от обучението в курса поради отсъствие от обучението по неуважителни причини. Тази заповед е предмет на съдебен контрол и производството по делото не е приключило към момента на приключване на устните състезания по настоящото дело.

Със заповед с peг. №4581з-1318/05.06.2023 г. на ректора на АМВР е допуснато предварително изпълнение на заповед с рег. № 4581з-1242/29.05.2023г., с която младши инспектор Т.К. е отстранен от обучение. Тази заповед също е била предмет на съдебен контрол като оспорването е отхвърлено с влязло в сила определение.

С оглед на тези данни, подробно разяснени като последователност на фактите в обжалвания акт, ДНО е издал заповед № 336з-2394/03.07.2023 г. за извършване на проверка относно извършване на дисциплинарно нарушение срещу служителя във връзка с констатации за неизпълнение на разпореждане на пряк ръководител – чл. 200, ал. 1, т. 11 от ЗМВР, какъвто се явявал ректорът на академията по време на учебния процес. Определен е състав на дисциплинарно-разследващия орган. Възложено е писмена справка за установеното да се изготви до 03.08.2023 г.

Служителят е отказал да подпише протокол за запознаване с тази заповед и съдържанието ѝ, което обстоятелство е надлежно оформено писмено.

На следващия ден, с отделна заповед № 8121К-6418/07.07.2023 г. главният секретар на МВР е прекратил участието на курсанта/школника в обучението.

На служителя е връчена покана (датата не се чете) за даване на писмени обяснения с рег. № от 08.07.2023 г. във връзка с извършваната дисциплинарна проверка. В поканата е описан предметът на проверката и обстоятелствата въз основа на които се извършва.

На 31.07.2023 г. със заповед № 336з-2749 в.п.д. директорът на ОДМВР – Русе е наложил на служителя дисциплинарно наказание „порицание“  за срок от 1 година на осн. чл. 204, т. 3, чл. 194, ал. 2, т. 1, предл. 1 и т. 4 от ЗМВР. В с.з. процесуалният представител на жалбоподателя посочва, че тази заповед не е обжалвана. Няма и такива данни по преписката.

На същата дата 31.07.2023 г. служителят е входирал писмен изричен отказ да даде обяснения по дисциплинарното разследване, свързано с настоящо обжалваната заповед.

На 03.08.2023 г. е изготвена писмената справка от ДРО (връчена и на служителя). В нея се обективират следните факти: К. е бил изпратен на курс в Академията на МВР за повишаване на професионалната квалификация като за времето на обучението ректорът на Академията е негов пряк ръководител на осн. чл. 49, ал. 4 от ЗМВР. След констатирана употреба на алкохол в издишания въздух 1,35 промила обучаваният е временно отстранен от обучение. На 17.05.2023 г. е извършен нов тест за алкохол, който бил отрицателен, в следствие на което ректорът отменил заповедта си за отстраняване на служителя.

Въз основа на доклад на курсовия му ръководител от 23.05.2023 г. са констатирани отсъствия – 8 на брой от учебни занятия на 16.05.2023 г. и още 2 на следващия ден. Въз основа на тези факти е била издадена заповед № 4581з-1242/29.05.2023 г. с която курсистът е отстранен от обучение. Тази заповед е била предмет на последващ съдебен контрол като съдебното производство не е приключило. Въз основа на тази заповед е издадена друга за предварителното ѝ изпълнение, която към 03.08.2023 г. е стабилен административен акт. Видно от месечния график К. не е изпълнявал служебните си задължения по контрол на пътното движение на територията на Русе в периода 29.05.2023 г. до 16.06.2023 г., а е бил на обучение в Академията на МВР.

Направени са изводи, че служителят не е изпълнил заповедта за отстраняване от обучение, което се явява нарушение на служебната дисциплина по смисъла на чл. 194, ал. 2, т. 1, предл. последно от ЗМВР – неизпълнение на разпореждане на пряк ръководител, за което се предвижда налагане на дисциплинарно наказание „порицание“. Изрично е посочено, че служителят не е съдействал на дисциплинарно разследващия орган (което е видно и от данните по преписката). Предложено е да му се наложи дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от 1 година.

Със заповед № 3091/28.08.2023 г. ДНО е върнал преписката за събиране на допълнителни доказателства с оглед констатирани липси на документация по установени други факти – заповед на главния секретар на МВР за прекратяване на участието на К. в курса, копие на заповедта за допуснато предварително изпълнение за отстраняването му от занятия, справки за присъствените на обучението дни, ползван отпуск, обжалвани ли са посочените заповеди и др. Даден е срок за извършване на допълнителната проверка до 15.09.2023 г., който срок е бил удължен след предложение на ДРО до 24.09.2023 г. с отделна заповед.

Новата справка е изготвена на 21.09.2023 г. с която служителят е запознат срещу подпис, а ДНО срещу резолюция от 28.09.2023 г. Изложени са сходни факти и същото предложение за налагане на дисциплинарно наказание, като са приложени и допълнително изисканите документи.

Тези факти са залегнали и в обжалваната заповед № 336з-3723/02.10.2023 г. 

 След анализ и оценка на всички съотносими материали от извършената проверка/проведеното производство, в изпълнение на изискването по чл. 206, ал. 2 от ЗМВР, при определяне вида и размера на наказанието АО взел предвид:

– тежестта на нарушението – отношението на младши инспектор Т.К. към административен акт, какъвто се явява заповедта за прекратяване на участието му в курса е показателно за способността му да изпълнява разпореждания како цяло; настъпилите от него последици – посещавал е учебните занятия в АМВР без правно основание;

– обстоятелствата, при които е извършено деянието: издадена е заповед, при опит да му се връчи същият отказва да я подпише в присъствието на двама свидетели; заповедта е влязла в сила, а младши инспектор Т.К. не се съобразява с разпореденото в нея; формата на вината — деянието е извършено под формата на пряк умисъл, тъй като младши инспектор Т.К. е съзнавал, че с поведението си не изпълнява заповед на пряк ръководител;

Обсъдил е цялостното поведение на служителя, посочил е, че от анализа и оценката на събраните доказателства не се установява наличието на обстоятелствата по чл. 198 от ЗМВР, тъй като в хода на извършената проверка се установили данни, факти и обстоятелства, които потвърждават по безспорен начин, че младши инспектор Т.К. със заповед № 45813-1242/29.05.2023 г. на ректора на Академия на МВР е отстранен от обучението в курса, но е отказвал да изпълни заповедта за отстраняването му.

Съобразил, че за постигане целите на закона, при спазване принципа на съразмерност и на основание чл. 201, ал. 1, т. 1 от ЗМВР, съгласно който дисциплинарно наказание „забрана за повишаване в длъжност“ за срок от една до три години се налага за извършване на дисциплинарно нарушение в срока на наложено наказание „порицание“, за което нарушение е предвидено налагане на същото дисциплинарно наказание, в която хипотеза попада настоящият случай, счел, че наказание „Забрана за повишаване в длъжност“ наложено за срок от 1 (една) година ще съответства на тежестта на извършеното от младши инспектор Т.К. дисциплинарно нарушение, поради което на основание чл. 204, т. 3, чл. 197, ал. 1, т. 4, чл. 194, ал. 2, т. 1, предл. последно от ЗМВР – „неизпълнение на разпореждане на пряк ръководител“, съставомерно по чл. 200, ал. 1, т. 11, предл. последно от ЗМВР – „неизпълнение на разпореждане на пряк ръководител“, за което е предвидено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца до една година, но предвид наличие на основание по чл. 201, ал. 1, т. 1 от ЗМВР, наложил на служителя дисциплинарно наказание „Забрана за повишаване в длъжност“ за срок от 1 (една) година, считано от датата на връчване на заповедта.

Сподели: