Борово-2023-3

Множество промени са извършени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Борово

Със свое Решение № 3 по Протокол № 1/09.11.2023 година Общински съвет- Борово, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, избра Временна комисия със задача – изработването на нов проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет. С решението временната комисия е упълномощена да изготви и представи за приемане нов проект на правилник.
Съгласно чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация всеки общински съвет приема правилник за организацията и дейността си, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Чл. 7, ал. 1 от Закона за нормативните актове определя правилникът като нормативен акт, който се издава с цел да регулира организацията на държавни и местни органи и вътрешния ред на тяхната дейност.


Временната комисия, след анализ и преценка на сега действащия Правилник по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, установи, че изработването на нов правилник е нецелесъобразно, тъй като действащият правилник, приет с Решение № 4/27.11.2019 година на ОбС, е обслужвал добре практиката на съвета през предходния мандат 2019-2023 година. Освен това, не съществува нормативно изискване всеки новоконституиран общински съвет да изработва свой нов правилник. Новосформираният общински съвет може да прецени, че правилникът, приет от предходния общински съвет, е подходящ и целесъобразен за нуждите на правоприлагането. Такава е и практиката на някои общински съвети страната, например в Общински съвет-Русе, Общински съвет-Димитровград и други.


Същевременно, временната комисия установи, че действащият правилник не съответства на нормативни актове от по-висока степен: Закона за местното самоуправление и местната администрация; Закона за противодействие на корупцията (в сила от 06.10.2023 година); Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и други. Изискване на чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове е, че всеки нормативен акт трябва да съответства на нормативните актове от по- висок порядък. Правилникът по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА е подзаконов нормативен акт и следва да съответства на нормативните актове от по-висока степен – закони, кодекси и т. н.


След като установи, от една страна, че е нецелесъобразно приемането на нов правилник, а от друга страна, че действащият правилник частично не съответства на редица законови нормативни актове, избраната временна комисия изготви Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет-Борово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 4/27.11.2019 година. Към проекта комисията изготви и мотиви по чл. 28 от Закона за нормативните актове, в които се посочват: причините, налагащи приемането на проект; целите, които се поставят с изменението и
допълнението на правилника; очакваните резултати от прилагането на новата уредба; финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; анализ за съответствието с правото на Европейския съюз.
Изработеният проект за изменение и допълнение на правилника, заедно с мотивите към него, бяха публикувани на официалната интернет страница на Община Борово. Проектът предвижда изменение и допълнение на следните разпоредби от Правилника: чл. 14, ал. 5; чл. 11, ал.1, т. 3; чл. 23, ал. 1, т. 11; чл. 26, ал. 1; чл. 109, ал. 1; чл. 109, ал. 2. Също така, се предвижда в чл. 109 да се създадат нови алинеи 3 и 4.
Така публикуван, Проектът за изменение и допълнение на Правилника, определя срок за провеждането на обществени консултации – 30 дни (чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове). Срокът за провеждането на обществените консултации е изтекъл на 07.01.2024 година, като за този срок не са постъпвали становища и предложения от граждани и юридически лица. Разпоредбите на чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс посочват, че общинските съвети притежават нормотворческата компетентност да уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение.
Съгласно чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс компетентният орган издава нормативния административен акт, след като обсъди проекта заедно с предоставените становища, предложения и възражения.

Общинският съвет в Борово одобри Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Борово, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

§ 1. Член 14, ал. 5 се изменя и допълва, като придобива следния вид: „Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината в 7-дневен срок от приемането му чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата
на Община Борово и чрез информационните табла в административните сгради на Община Борово и кметствата в населените места.”

§ 2. Член 11, ал. 1, т. 3 се изменя и придобива следния вид: „влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията”
§ 3. Член 23, ал. 1, т. 11 се изменя и придобива следния вид: „ при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията”
§ 4. Член 26, ал. 1 се изменя и придобива следния вид: „Общото събрание на населението се свиква от кмета на кметството и се провежда по реда на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.”
§ 5. Член 109, ал. 1 се изменя и придобива следния вид: „Актовете на общинския съвет се разгласяват на населението на общината в 7-дневен срок от приемането им по реда на чл. 37, ал. 3 от Закона за нормативните актове ичл. 78, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс.”
§ 6. Член 109, ал. 2 се изменя и придобива следния вид: „Разгласяването на актовете на общинския съвет се осъществява чрез местните печатни издания, чрез официалната интернет страница на Община Борово, чрез средствата за масово осведомяване, както и чрез информационните табла в административните сгради на Община Борово и кметствата в населените места.”
§ 7. В член 109 се създава нова ал. 3 със следното съдържание: „Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на общинския съвет се разгласяват по реда на ал.2”
§ 8. В член 109 се създава нова ал. 4 със следното съдържание: „Актовете на общинския съвет се обнародват в „Държавен вестник”, когато това е предвидено със закон.”
II. Така приетия Правилник на основание чл. 78, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс да се разгласи чрез публикуване на интернет страницата на Община Борово.
III. Правилникът за изменение и допълнение влиза в сила от деня на обнародването му по начина, посочен в т. II.
IV. Общински съвет-Борово възлага на Кмета на Община Борово да отрази приетите изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на общински съвет-Борово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
V. Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Борово и на Областния управител на Област Русе в 7-дневен срок от приемането му.
VI. Дейността на временната комисия, избрана с Решение № 3 по Протокол № 1/09.11.2023 година на Общински съвет-Борово, се прекратява

Сподели: