Общините Сливо поле

Множество социални услуги предложи в Община Сливо поле екипът на проекта „Отново активни“

При реализиране на дейностите по проекта „Отново активни“ в Община Сливо поле от 1 февруари до 30 юни тази година бяха постигнати добри резултати.

По дейност 8 представители на ЦГ бяха информирани и консултирани по трудово – правни теми и актуални въпроси свързани с пазара на труда и заетостта. В резултат от дейността Постигнатите резултати от дейността допринесоха за изпълнението на индикатори за изпълнение като брой неактивни или безработни участници и брой хора с увреждания над 18 години и брой неактивни и безработни участници, които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица, след осигурена грижа за дете и брой участници с увреждания над 18 г., които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица.

По дейност 9 – Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права на лицата, полагащи грижи за зависими членове или хора с увреждания по Компонент 1 бяха консултирани и запознати с трудово – правни теми 50 участници от целевата група на ХУ или техни близки, определена професионална самооценка и професионална пригодност за упражняване на дадена професия и избор на професия.

По дейност 10 беше проведено обучение за придобиване на квалификация 1-ва степен на 10 лица от ЦГ по професията: Помощник в строителството“, което ще допринесе за увеличени възможности за реализация на пазара на труда на лица с увреждания и трайно безработни лица. Чрез реализирането на тази дейност достигаме индикаторите за резултат: обучени 4 лица с увреждания и 6 лица трайно безработни на пазара на труда. На същите 10 лица беше осигурена 6 месечна заетост по придобитата квалификация по дейност 11 от проекта.

По дейност 12 В резултат на реализирането на дейността беше изготвен доклад за „Добри практики за недискриминация и заетост на хора с увреждания и ползите от това за работодателите и обществото“. Изградена е положителна нагласа в работодателите от община Сливо поле, относно наемането на лица с увреждания. Беше постигнато активизиране на пазара на труда в община Сливо поле и активизирани лица с увреждания, които за започнали да търсят работа.

По дейност 13 от проекта беше организирана трудова борса. Работата с работодателите за преодоляване на дискриминационни нагласи при наемането на представители на уязвими групи на пазара на труда даде много добър резултат. В залата на общински съвет Сливо поле беше проведена трудова борса, на която присъстваха много лица с увреждания, неактивни лица и безработни лица търсещи работа. В резултат на проведената трудова борса беше постигнато активизиране на пазара на труда в община Сливо поле и доста лица с увреждания започнаха да търсят работа.

Във връзка с изпълнение на Дейност 16 и 17 беше осигурен дocтъп дo coциaлни и здpaвни ycлyги, нeзaвиcимocт и coциaлнa интeгpaция зa:
• лица, изпаднали в зависимост от грижа, поради увреждане или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
• лица с увреждане или за които съществува опасност от увреждания на неговото физическо, психическо и социално благополучие;
• лица в риск от социална изолация и социално изключване
с установена невъзможност за самообслужване в община Сливо поле.
Услугите се пpeдocтaвят пeт дни в ceдмицaтa, пo определен график и индивидуален план.

От началото на година до 30.06.2018 година потребителите по проекта ползват следните услуги:
1. Мобилна рехабилитация в дома на потребителя-175 процедури за 25 лица;
2. Психологическа подкрепа за потребители на социални услуги – проведени 42 индивидуални консултации в домовете на потребителите;
3. Социална услуга „Личен асистент“-24 потребители, обслужвани от 11 лица;
4. Социална услуга „Социален асистент“- 25 потребители, обслужвани от 13 лица от началото на годината до 30.06.2018 г. в т.ч. с прекратените договори;
5. Посещение на театрални постановки на 04.05.2018 г. и на 04.06.2018 г.;
6. Проведени сеанси конетерапия за деца и възрастни с увреждания в конната база на Сдружение „Конен спорт и коневъдство-Русе”.

Териториалният обхват на проекта е нaceлeнитe мecтa на община Сливо поле.
Изпълнението на дейностите по проекта и предоставянето на социалните услуги ще приключи на 19 декември 2018 година. Изпълнените дейности и постигнати резултати отговарят на поставените цели на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Това съобщи днес Йорданка Тонева – ръководител на проекта.

Сподели:

Още новини от деня