Мобилна каравана за обществено хранене ще се появи между ул. „Рига“, ул. „Киев“ и ул. „Будапеща“

Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, атракционни съоръжения,  както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).

Разположението на всеки преместваем обект се определя чрез схема за поставяне, съгласувана от главния архитект на общината. Схемите за поставяне са обща и подробни и дават броя на елементите, разположението им, заеманата площ, както и необходимото отстояние между тях.

Съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредба №7 на Общински съвет-Русе, при постъпване на искания от физически или юридически лица за поставяне на преместваеми обекти нефигуриращи в съответната одобрена към момента на постъпването им обща схема, същите могат да се внесат в Общински съвет – Русе и след одобряването им се отразяват като допълнения към действащата обща схема.

Постъпило е искане вх. №НО-01-12/ 24.04.2022 г. от Димитър Апостолов, за разполагане на преместваем обект – мобилна каравана за обществено хранене, с площ от 10 кв.м., с посочени две примерни позиции за разполагане на описания обект по ул. „Киев“, ж.к. „Здравец- изток“ и по ул. Рига, ж.к. „Здравец- изток“, и двете не фигуриращи като точки в Общата схема за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр. Русе.

Предвид гореизложеното и във връзка с писмо с рег. индекс и дата ВП-953#1/27.05.2022 г. от арх. Иван Ениманев – Главен архитект на Община Русе, предстои общинските съветници в Русе да гласуват на 16 юни допълване на „Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ и Наредба №7 на Общински съвет – Русе на територията на гр. Русе, обслужващи търговията“, със следната позиция:

  1. Част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на мобилна каравана за обществено хранене, с размери 4,5 м/ 2,5 м, със заета площ 11,25 кв. м, находящ се между ул. „Рига“, ул. „Киев“ и ул. „Будапеща“, съгласно утвърдена от Гл. Архитект схема предложение.
Сподели: