Монтюпе представи програмата си за инвестиции, както и резултати от провеждани независими измервания, на конференция в София

Представители на Министерството на околната среда и водите, регионални инспекции по околна среда, както и експерти по опазване на околната среда, се запознаха с инвестиционния план на Монтюпе за 2017-2019г.
Планът, приет и съгласуван с РИОСВ Русе и Министъра на околната среда и водите, още през юли 2017г., е в процес на изпълнение. В него са включени изграждане на биофилтри, вентури скрубери, модификация аспирация на карусели и сърцарни машини, инсталация за гореща полимеризация на пясък и система за непрекъснат имисионен мониторинг на специфични показатели.
Сред действащите нововъведения функционира инсталацията за непрекъснат мониторинг, която измерва всички одобрени показатели, свързани с дейността на завода. Монтюпе е извършила многократно и независими измервания на качеството на атмосферния въздух в гр. Русе, през 2016г. и 2018г. През 2016г. са направени 3 измервателни кампании през 3 различни сезони – зима, пролет и лято. Използвани са дифузни тръби за пробонабиране за период от 1 седмица и последващ анализ в акредитирани лаборатории. Анализирана е концентрацията на диметилетиламин, фенол и формалдехид.
През 2018г. в периода юли-октомври отново е проведена измервателна кампания около площадката на завода и в града. Направено е автоматично пробонабиране и последващ анализ с мобилен газхроматограф. Измерваните показатели са бензен, толуен, ксилен, крезол, тежки въглеводороди.
Като заключение от двете кампании на измерване през 2016г. и 2018г. може категорично да се заяви, че има кумулативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух, причинено от производствената дейност на много предприятия и заводи в Русе. Няма измерени наднормени стойности от системата за непрекъснат мониторинг на eмисии, разположен на площадката на Монтюпе и паралелно извършените измервания с мобилен газ анализатор.
Във връзка с поетия ангажимент от страна на Монтюпе за опазване чистотата на атмосферния въздух в Русе и инсталирането на високотехнологично оборудване за мониторинг, ясно се очертава необходимостта от определяне на национални стандарти за качество на атмосферния въздух в индустриални зони. С оглед изпълнението на инвестиционния план, Монтюпе ЕООД е в директен контакт и диалог с контролните и административни органи, включително МОСВ.
Монтюпе работи в България от 2008 г. и е инвестирала в производствени мощности и близо 1000 работни места.
Конференцията, организирана от Сдружението за устойчиво развитие и опазване на околна среда се провежда за шести път.

Източник: Фирмено прес съобщение

Сподели: