риосв русе сграда

МОСВ обяви конкурс за директор на РИОСВ – Русе

Време за прочитане: 2 мин.

МОСВ обяви конкурс за директор на РИОСВ – Русе. Ето и подробностите:

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • висше образование, минимална степен –магистър – икономика, право или природни/технически науки;
  • професионален опит – минимум 3 години на ръководна длъжност и/или 7  години опит в областта на анализи, управление, мониторинг и контрол;
  • работа с MS Office, електронна поща, Internet.
 1. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт.
 1. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе в три етапа:

–  подбор по документи;

–  представяне на концепция на тема:

„Прилагане на политика по опазване на околната среда на регионално ниво – управление и контрол”;

– интервю.

 1. Необходими документи:

– кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурс.

Към заявлението се прилагат:

 • кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурс.

Към заявлението се прилагат:

 • декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • декларация за съгласие за обработка на личните данни във връзка с участието в конкурса;
 • копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката по условия и ред, определени с наредбата на министъра на образованието и науката);
 • копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина);
 • други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
 1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:
 • документите се подават до 17:30 часа на 30.06.2020 г.;
 • документите се подават в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, партер – едно гише,  всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа.
 1. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и последваща информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите.
 1. Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.
 2. Конкурсът ще се проведе в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

Описание на длъжността:

 • осигурява провеждането на регионално равнище на държавната политика в областта на опазване на околната среда на територията на области с административни центрове Русе, Разград и Силистра;
 • организира, ръководи и контролира цялостната дейност на РИОСВ;
 • представлява РИОСВ пред всички министерства, ведомства, организации и лица в страната и в чужбина;
 • подпомага разработването на нормативните актове, национални и регионални програми и стратегии в областта на околната среда;
 • налага глоби, имуществени санкции и принудителни административни мерки при констатирани нарушения на законодателството в областта на околната среда;
 • издава наказателни постановления в Областта на опазване на околната среда, в т.ч. решения по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, становища за екологична оценка, преценка за необходимостта от екологична оценка, както и индивидуални административни актове в изпълнение на законоустановените му компетенции;
 • координира с други регионални звена действия при екологични инциденти и други големи аварии и природни бедствия и предоставя ежедневна информация;
 • предоставя ежедневна информация в случай на възникнали аварии и неотложни екологични проблеми, както и за състоянието на обекти под специално наблюдение;
 • разпорежда се с бюджетните средства на РИОСВ.
 1. Конкурсът ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки определени с действащите заповеди на министъра на здравеопазването.

Основна заплата  определена за длъжността е в размер не по-нисък от 2280  (две хиляди двеста и осемдесет ) лева.

Сподели:

Още новини от деня