съдебна палата русе

МО и МВР не издадоха разрешение на „Дунарит“ да унищожава касетъчни боеприпаси

„Дунарит“ АД обжалва в Административен съд – Русе отказа с рег.№ 11-00-303/07.12.2018г. на Министерство на отбраната и рег.№ 812100-22988/27.12.2018г. на МВР, за издаване на разрешение за унищожаване на касетъчни боеприпаси на „Дунарит“ АД, издаден от министъра на отбраната на Република България и министъра на вътрешните работи на Република България.

Съгласно чл.132, ал.2, т.2 от АПК на ВАС са подсъдни оспорванията срещу актовете на Министерския съвет, министър-председателя, заместник министър-председателите и министрите, издадени при упражняване на конституционните си правомощия по ръководство и осъществяване на държавното управление; в случаите, предвидени в закон, както и когато тези органи са делегирали правомощията си на съответните длъжностни лица, издадените от тях административни актове се оспорват пред съответния административен съд.

При тази нормативна регламентация, законодателят урежда обвързаност в компетенциите на съда с издателя на акта, както и с конкретното му съдържание, свързано с преценката дали актът е издаден от органа при упражняване на конституционните му правомощия по ръководство и осъществяване на държавното управление.

В конкретния случай се оспорва административен акт, който е издаден от министъра на отбраната на Република България и министъра на вътрешните работи на Република България. Актът е издаден при упражняване на техните правомощия по чл.13, ал.4 от Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване, като част от техните задължения за държавното управление.

Административен съд – Русе, намира че компетентен да разгледа спора е ВАС.Предвид изложено АС – Русе намира, че не е компетентния съд, поради което производството пред него следва да бъде прекратено, а делото изпратено за разглеждане на надлежния съд.И

Сподели:

Още новини от деня