МС одобри изграждането на тягова подстанция Русе

Министерският съвет одобри изменения в ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ).

С промените се прехвърлят част от дейностите по проекта за изграждане на жп линията Елин Пелин-Костенец за изпълнение в следващия програмен период 2021-2027 г. Включват се и нови жп проекти.

Новите проекти, които ще бъдат реализирани по програмата, са модернизация на жп участък Волуяк-Драгоман, модернизация на тягови подстанции Варна и Разград, както и изграждането на тягова подстанция Русе и въвеждане на съвременни информационни системи SCADA.

За финансирането им са осигурени допълнителни средства в размер на 80 млн. евро, които ще дойдат от бюджета на Приоритетна ос 2: „Развитие на пътна инфраструктура“ по същата оперативна програма

Сподели: