МТСП предлага отпадане на удостоверенията от училищата при отпускане на еднократна помощ за ученици

По инициатива на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) в Проекта на Закон за държавния бюджет за 2023 г. е заложена промяна, с която се цели да отпадне изискването родителите да представят удостоверение, че детето им е записано в следващ клас на обучение при кандидатстване за еднократна помощ за ученици във втори, трети и четвърти клас по Закона за семейни помощи за деца.

Предложението е в резултат на разговори с експерти от Министерството на образованието и науката (МОН), инициирани от Агенцията за социално подпомагане (АСП), за намиране на решение за намаляване на административната тежест за родителите.

Остава изискването за предоставяне на удостоверения за записаните ученици в първи и осми клас, в случай че семействата искат да получат помощта преди началото на учебната година, защото в тези етапи на обучение има задължително записване. Това се налага, тъй като по служебен път АСП получава от МОН данните за реално записаните ученици в съответния клас на обучение най-рано на 5 октомври, т.е. след началото на учебната година.

За учениците от втори, трети и четвърти клас ще се проверява служебно в кой клас са били през предходната учебна година, тъй като те задължително продължават в по-горен клас съгласно Закона за предучилищното и училищното образование. След получаването на официалните данни от МОН експерти от АСП ще проверяват дали учениците, за които е изплатена вече помощ, действително ходят на училище. Ако не фигурират в списъците на училищата, родителите им ще трябва да възстановят неправомерно получените суми.

Агенцията за социално подпомагане, чрез териториалните си поделения, вече започна приема на заявления-декларации за отпускане на еднократната помощ за ученици за учебната 2023/2024 г., като обработва всички постъпили документи. Изплащането на средствата ще стартира след приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., в който ще се определи размерът на помощта за предстоящата учебна година.

Сподели: