МТСП разшири обхвата на ползвателите на помощи за отопление през новия сезон

МТСП разшири обхвата на ползвателите на помощи за отопление през новия сезон

През 2019 г. продължава гарантирането на социалната защита на най-нискодоходните и рискови групи от населението чрез отпускане на целева помощ за отопление, каза днес министърът на труда и социалната политика Бисер Петков в отговор на въпрос от народния представител от ГЕРБ в 19-и МИР – Русе Светлана Ангелова. Той увери, че основен приоритет на Министерството на труда и социалната политика е осигуряването социална защита на най-уязвимите рискови групи.

В тази връзка са предприети действия за промени в Наредба № РД 07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, чрез които се разшири обхватът на подпомаганите лица и семейства; увеличи се размерът на помощта; оптимизира се механизмът на отпускане на помощта; прецизира се диференциацията на бенефициентите; създаде се механизъм за стимулиране на участието на децата в образователния процес.

По този начин са оптимизирани и подобрени процесите по подпомагане на лицата и семействата, имащи право на целева помощ за отопление. По този начин се гарантира възможността на все повече български граждани да имат право да получат необходимата социална подкрепа, съобразно финансовите възможности на държавата.

При съпоставяне на данните за отпуснатите целеви помощи за отопление в периода 01.07.2019 г. до 24.09.2019 г. и периода от 01.07.2018 г. до 24.09.2018 г. се отчете увеличение на отпуснатите помощи за целевите групи, чиито обхват беше разширен, а именно – хората с увреждания, възрастните хора и особено онези от тях, които живеят сами в диапазона от 1 000 до 5 000 лица:

Отчетните данни показват положителен ефект от предприетите действия от страна на МТСП за разширяване на обхвата на целевите групи за енергийно подпомагане, който факт се доказва с увеличения брой на лицата и семействата, имащи право да получат помощта.

Във връзка с провежданата от правителството политика, насочена към стимулиране на връщането и задържането на децата в образователната система се въведоха три нови целеви групи, отбеляза министърът.

Тези групи включват: деца, които не ходят на училище; деца, които не ходят на училище, но са регистрирани в дирекции “Бюро по труда“ и родители, отглеждащи деца, които не ходят на училище. За да се постигне стимулиращ ефект за връщането и задържането на децата в училище, се предвижда ограничаване на достъпа до помощта. За тях са определени рестриктивни граници за достъп. За периода се отчитат следните данни: дете от 5 до 16-годишна възраст, което не учи – 905; дете от 16- до 18-годишна възраст, което не учи и е регистрирано в дирекции “Бюро по труда“ – 43 и родители, отглеждащи дете/деца до 18-годишна възраст, което не учи – 1 749.

Данните не са окончателни, предвид факта, че приемът на заявленията-декларации продължава до 31.10.2019 г., но ясно очертават положителните тенденции, отбеляза министър Петков в отговора си до г-жа Ангелова днес.

Сподели: