„М-газ“ ЕООД инвестира в нова пълначна станция за транспортируеми съоръжения под налягане за компресиран природен газ

В дирекция „Инвестиционно проектиране, устройство и кадастър“ към Община Русе е постъпило искане от „М-газ“ ЕООД, представлявано от Стоян Георгиев Манолов, собственик на поземлен имот с идентификатор 63427.309.28, м-ст „Караач“, град Русе община Русе, за ПУП-ПЗ. За имота са представени – Нотариален акт за продажба на недвижим имот №011, том II, рег. №1880, дело №145 от 2022 г., вписан в Служба по вписванията – Русе с Вх. рег. № 7558 от 17.06.2022 г., акт№ 15, том 22, дело № 4410/2022 г., Скица на поземлен имот №15-205828-23.02.2023 г. от СГКК – гр. Русе, Скица с вх. № УТ-01-584 от 17.03.2023 г. от Община Русе, Задание за изработване на ПУП-ПЗ и Скица-предложение за изработване на ПУП-ПЗ.

Към настоящия момент поземлен имот №63427.309.28 е с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – Нива, с площ 4501 кв.м. В разработеното от възложителя задание за проектиране на ПУП на ПИ с идентификатор №63427.309.28  се предвижда изработването на проект за ПЗ.

Съгласно Общ устройствен (ОУП) на община Русе, одобрен с Решение №304, прието с протокол №14 от 19.11.2020г. на Общински съвет – Русе, ПИ №63427.309.28 попадат извън строителните граници на гр. Русе, в устройствена зона – Смесена многофункционална зона – разновидност 2 – „Зона (Смф 2)“.

Предвидено е с ПУП-ПЗ да се определи Смесена многофункционална зона – разновидност 2 – „Зона (Смф 2)“, като се спазят изискванията за параметри съгласно Приложение 1 на Правила и нормативи за прилагане на ОУПО-Русе:

 • Плътност на застрояване (П застр.) – до 50%;
 • Интензивност на застрояване (К инт.) – до 2;
 • Озеленена площ (П озел.) – мин. 20%;
 • Макс. Кота-корниз – 10м

Със скицата-предложение се предвижда поставяне на ограничителни линии на застрояване на разстояние 3.00 м от страничните имотни граници и външната имотна граница – към обслужващия път и съобразени със сервитута на преминаващия през имота електропровод и със зоната за превантивна устройствена защита на преносен газопровод – 150 м мерено от оста на газопровода. Предвижда се в рамките на застроителните линии да се разположат само съоръжения за нуждите на новия обект „Пълначна станция за транспортируеми съоръжения под налягане за компресиран природен газ (КПГ) и КПГ за МПС и тези съоръжения са:

 • Модулен компресорен агрегат – 2бр,;
 • Буферен обем (бутилкова група), разположена в компресорния агрегат- 2бр.;
 • Колонка за зареждане – 1 бр.;
 • Кранови възли за зареждане-4 бр.
 • Охлаждащ модул – 3 бр.;
 • Спомагателни съоръжения, тръбопроводи, арматура и др.;
 • Поставяем контейнер с обслужващо предназначение.

Общински съвет – Русе вече одобри задание за проектиране и разрешава изработване на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.309.28, местност „Караач“, град Русе, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл.108, ал.2 от ЗУТ. С проекта ПУП – ПЗ се определя Смесена многофункционална зона – разновидност 2 – „Зона (Смф 2)“, съгласно предвижданията на ОУПО – Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените нормативи за зоната. 

Предвидено е поставяне на ограничителни линии на застрояване на разстояние 3.00 м от страничните имотни граници и външната имотна граница – към обслужващия път и съобразени със сервитута на преминаващия през имота електропровод и със зоната за превантивна устройствена защита на преносен газопровод – 150 м мерено от оста на газопровода.

Предвидено е в рамките на застроителните линии да се разположат само съоръжения за нуждите на новия обект „Пълначна станция за транспортируеми съоръжения под налягане за компресиран природен газ (КПГ) и КПГ за МПС:

 • Модулен компресорен агрегат – 2бр,;
 • Буферен обем (бутилкова група), разположена в компресорния агрегат- 2бр.;
 • Колонка за зареждане – 1 бр.;
 • Кранови възли за зареждане-4 бр.
 • Охлаждащ модул – 3 бр.;
 • Спомагателни съоръжения, тръбопроводи, арматура и др.;
 • Поставяем контейнер с обслужващо предназначение.

ПУП ще се изготви в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове, при спазване на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Сподели: