Набират се публикации за пети брой на списание „Общество и здраве“

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе отправя покана за набиране на публикации за пети брой на списание „Общество и здраве“ – съвместно издание на УМБАЛ „Канев“ АД – Русе и Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе. „Общество и здраве“ е електронно издание с периодичност четири пъти годишно.

В научното списание се публикуват изследователски статии и студии в областите Здравеопазване и спорт (Медицина, Обществено здраве, Здравни грижи, Спорт), Социални, стопански и правни науки (Социални дейности, Администрация и управление, Икономика, Туризъм), интердисциплинарни теоретико-методологични и приложни изследвания на съвременното общество, както и публикации за култура, философия и свързани с тях проблеми.

Списанието дава възможност на български и чуждестранни автори – преподаватели, изследователи, специалисти, докторанти и др., с интерес в посочените области, да представят свои научни статии и студии за петия брой на изданието. Допускат се статии на български, английски, руски и френски език, които отговорят на научната политика и критерии на изданието. Материалите трябва да бъдат придружени от заглавие, резюме и ключови думи на български (или руски), английски или френски език. Авторите на материалите трябва да класифицират своята разработка според JEL класификацията.

В списанието се включват само оригинални непубликувани и неподадени за публикуване в други издания авторски материали. При допускане до публикация на получените разработки се прилага принципът на двустранното анонимно рецензиране (double-blind).

Изданието е реферирано и индексирано в Google Scholar и Руската национална библиографска база с данни за научни цитирания – РИНЦ.

Депозиране на материалите

Приемат се материали на български, руски, английски и френски език, изпратени в електронен формат до 31.08.2021 г. на имейл адрес: [email protected]

Списанието няма комерсиален характер и не изплаща хонорари. Всеки автор носи отговорност за отстояваните идеи, съдържание, техническо оформление и езикова редакция на своя текст.

Изпратени за публикувани материали не се връщат. Откази за публикуване не се дискутират.

Научно списание „Общество и здраве“

http://umbal.ruse.bg/to-the-authors.html

Сподели: