Наблюдава се рязък спад на учениците в самостоятелна форма на обучение в Професионалната гимназия в Бяла

Училищната структура и мрежа в община Бяла е съобразена с действащите законови и подзаконови документи и нормативи и с местните, държавни и европейски стратегии за развитие на образованието.

Училищната мрежа в общината се състои от 6 училища, от които 2 начални – НУ „Славейков” – гр. Бяла, НУ „Кирил и Методий” – гр. Бяла (средищно училище), 3 основни – ОУ “Н.Вапцаров” – гр. Бяла (средищно училище), ОУ “Николай Рилски” – с. Копривец (средищно училище), ОУ „Кирил и Методий” – с. Полско Косово и 1 средно
общообразователно училище СУ “П. Волов” – гр. Бяла (средищно училище). В град Бяла функционира и Професионална гимназия с държавно финансиране. Броят на учениците във всички общински училища на територията на общината към края на 2019 г. е 771. В
сравнение с 2018 г. броят на учениците е намалял с 44.

В Професионалната гимназия в града, която е държавно училище към 31.12.2019 г. се обучават 205 ученика в дневна форма на обучение и 34 в самостоятелна форма на обучение. Наблюдава се рязък спад на учениците в самостоятелна форма на обучение: от 192 през 2018 г., на 34 през 2019 г., по-малко с 158 ученика.

На територията на община Бяла функционират 2 детски градини в град Бяла със 7 /седем/ филиала, намиращи се на територията на останалите населени места в общината: с. Лом Черковна, с. Копривец, с. Дряновец, с. Полско Косово, с. Босилковци, кв. гара Бяла и един филиал в града. Броят на децата в детските заведения през 2019 г. е 297.
За подобряване на образованието в общината през последните години се изпълняват следните мерки:

 Увеличаване обхвата на подлежащите на задължително обучение чрез реализация на проекти и програми за пълно обхващане на децата от различни етнически групи;
 Подобряване на материално-техническата база на училищата;
 Повишаване квалификацията на учителите;
 Засилване на възпитателната и извънкласна работа в училищата и др.

Сподели:

Още новини от деня