иаппд драгиране кораб вардим ок

Навършват се 65 години от създаването на ИА ППД – Русе

Не на шега, на днешният 1 април Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ отбелязва 65-години от своето създаване. Структурата започва своята работа далеч преди официалното си създаване. На 27 декември 1922 година XIX Обикновено народно събрание приема Закона „За службата по поддържане и подобрение плавателността по Дунава“ в изпълнение на Ньойският мирен договор. Службата става факт на 1 март 1923 година с Указ № 2 издаден от цар Борис III. През 1935 година в рамките на Министерство на железниците се създава „Дунавска хидрографна служба“, която е имала няколко основни задачи – да поддържа корабоплавателния път, да създава карти на река Дунав и да организира хидрометеорологични наблюдения в българският участък на реката. Първото седалище на новата структура не е било в Русе, а в град Лом. През 1949 година след сключването на Конвенция за режима на корабоплаване по р. Дунав (Белград, 1948 г.), Дунавската хидрографна служба преминава към Министерството на народната отбрана под името „Дунавски флот – Русе“. От 1953 г. учреждението преминава към Министерството на транспорта под наименованието „Управление плавателен път“ със седалище в Русе. 2 години по-късно, през 1955 г., Управлението се преобразува в отдел към Параходство „Българско речно плаване“.

Като официалната дата на създаването на днешната Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ е записан 1 април 1956 г. Тогава службата се реорганизира в „Управление за поддържане на плавателния път и проучване на река Дунав“ към Министерството на транспорта със седалище в Русе. В периода между 1964 и 1967 година са били извършени най-мащабните проувателни работи. Била е изготвена карта на руслото на реката от р. Тимок до Силистра, която е била основно помагало при следващите изследвания на реката. От 2 декември 1999 г. организацията съществува под настоящото си наименование – Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

Днес Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ е юридическо лице със седалище в град Русе. Основните функции на ИАППД са свързани с осигуряване на безопасно и безпрепятствено корабоплаване, изучаване на хидроморфоложкия и хидроложкия режим на река Дунав в българския участък, обработване на данните от проучванията и издаване на лоции, навигационни карти, планове, годишници, справочници и други пособия. Ежедневно специалистите събират и разпространение на информация за състоянието на корабоплавателния път и за хидрометеорологичния режим на реката, уведомяват при необходимост съответните институции ако е необходимо да се вземат мерки при опасност от наводнения, рушене на брега и др.

Агенцията работи в сътрудничество с речните администрации от останалите придунавски страни. Участва в работни групи по проекти в сферата на корабоплаването и поддържането на вътрешните водни пътища (проекти в рамките на Дунавската стратегия на ЕС, Българо-румънска комисия, Дунавска комисия, ГИС Форум).

ИАППД работи по проекти с които цели подобряване и повишаване на ефективността на своята работа. Благодарение на спечелено финансиране с проекти през различни програми, през последните години, Агенцията поднови своя корабен парк. Сред тях са новите плавателни съдове – моторен кораб „Осъм“ и хидрографен катер (пуснати на вода и осветени през 2018 г., построен след получено финансиране с проект FAIRway Danube от Механизма за свързване на Европа). В рамките на същия проект бяха доставени и монтирани 10 нови хидрометрични станции, а информацията от тях вече е достъпна ежедневно на интернет страницата на ИАППД.

Отново с проект, но финансиран от Оперативна програма „Транспорт“ беше построен специализираният катамаран за хидрографски измервания в плитчини и тесни участъци „Дунав“ 1 (пуснат на вода през 2017), който е снабден с най-модерното хидрографско оборудване към момента – LiDAR и многолъчев ехолот, с помощта на което се извършва пълния комплекс от дейности, свързани с хидрографските проучвания в общия българо-румънски участък на реката.

В момента работата по проекти продължава с работата по проект „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на р. Дунав„ с който Агенцията ще получи драгираща техника с която сама ще може да извършва корекции по речното дъно в критичните участъци на река Дунав.

Сподели: