Над половината родени деца в Русенска област са извънбрачни

Над половината родени деца в Русенска област са извънбрачни

През 2019 г. броят на живородените деца в област Русе е 1 508 и в сравнение с предходната година намалява със 179 деца. Относителният им дял от общия брой за страната е 2.5%. Коефициентът на обща раждаемост в Русенска област през 2019година е 6.9‰, като през 2018 е бил 7.7. През 2019 г. само две области са с по-нисък коефициент – Видин и Смолян, а с най-висок е област Сливен – 12.4‰.

Броят на живородените момчета в областта е 801 и надвишава този на живородените момичета (707) с 94 деца.

През 2019 г. броят на живородените извънбрачни деца в област Русе е 843, или 55.9% от общия брой. В сравнение с предходната година относителният им дял намалява с 0.3 процентни пункта.

Сериозно влияние върху равнището на раждаемостта и възпроизводството на населението оказват параметрите на фертилния контингент в област Русе. Към 31.12.2019 г. броят на жените във фертилна възраст (15 – 49 години) е 43 169 и спрямо предходната година намалява с 2.8%. Тоталният коефициент на плодовитост за 2019 г. в областта е 1.30 деца при среден за страната – 1.58 деца. С по-ниска стойност на показателя в страната са  София (столица) – 1.28 и област Велико Търново – 1.27. За сравнение през 2018 г. тоталният коефициент на плодовитост за област Русе е бил 1.41 деца.

През 2019 г. средната възраст на майката при раждане на дете за област Русе е 29.1 години, а при раждане на първо дете – 27.4 години. Всяка трета жена в област Русе, станала майка през 2019 г., попада във възрастовата група 25 – 29 навършени години и само 6.6% от родилите през годината нямат навършени 20 години, а 0.3% са родилите жени над 45 годишна възраст.

През 2019 г. са регистрирани общо 4 мъртвородени деца при 10 за 2018 година.

Сподели:

Още новини от деня