Жилфонд-1

Над 1 700 са къщите и апартаментите в раздел А, списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди

Общинските жилища са предназначени основно за задоволяване потребностите на крайно нуждаещите се и социално слаби граждани на територията на Община Русе и са важна част от социалната ѝ политика.

Нормата на чл. 42, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) класифицира общинските жилища съобразно тяхното предназначение по следния начин: за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди; ведомствени; резервни; за разпореждане чрез продажба, замяна, обезщетяване на бивши собственици за отчуждени имоти.

Предназначението на жилищата се определя от общинския съвет по предложение на кмета на общината и може да се променя съобразно потребностите на общината. Условията и редът за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общинските жилища се определя с Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе.

Съгласно разпоредбата на чл. 43 от ЗОС в жилищата за отдаване под наем се настаняват лица с жилищни нужди, установени по реда на наредбата на общинския съвет; наематели на общински жилища, които се засягат от ново строителство, надстрояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция; лица, жилищата на които са възстановени на бившите им собственици по реда на чл. 7 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти.

В резервните жилища (чл. 45 от ЗОС) се настаняват под наем за срок не по-дълъг от две години лица: жилищата на които са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване; в семействата на които са на лице остри социални или здравословни проблеми, установени по съответния ред. Съгласно чл. 14, ал. 5 от Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе, настаняването в резервни жилища – общинска собственост се извършва със заповед на кмета на общината, след решение на Комисията за картотекиране и настаняване на нуждаещи се граждани в общински жилища.

Съгласно чл. 45а, ал. 2 от ЗОС, условията и редът за настаняване във ведомствените жилища се определят с наредбата на общинския съвет. Съгласно чл. 15 от Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе, във ведомствени жилища се настаняват под наем за срок не по-дълъг от две години: служители от общинската администрация, които не притежават жилище на територията на Община Русе; служители в юридическите лица и звена на общинска бюджетна издръжка, които не притежават жилище на територията на Община Русе; квалифицирани специалисти от особено значение за общината. Настаняването в тези жилища се извършва със заповед на кмета на общината, след решение на Комисията за картотекиране и настаняване на нуждаещи се граждани в общински жилища.

През 2023 г. Община Русе притежава 2 076 броя жилищни имоти – апартаменти и къщи.

Броят на апартаментите, включени в Раздел „А“ на списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, е 1 541 броя, а на къщите в Раздел „Б“ е 193 броя.

В списък №2 на общинските жилища от ведомствения фонд са включени 77 броя апартаменти, 2 броя защитени жилища и 2 броя приемни.

В списък №3 на общинските жилища от резервния фонд са включени 261 жилищни имота – апартаменти и къщи.

Съгласно писмо вх. №53-09-85/08.12.2023 г. от Директора на ОП „Управление на общински имоти“, в изпълнения на Решение №1231/16.02.2023 г., Решение №1362/15.06.2023 г., Решение №1369/15.06.2023 г., Решение №1435/13.07.2023 г., Решение №1470/21.09.2023 г. и Решение №1485/21.09.2023 г., през периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са извършени промени в принадлежността на общинските жилища към списъците, със съответното отреждане, както следва:

– от списък №1 на къщите е премахнат 1 имот, поради продажбата частта на Община Русе по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС;

– от списък №1 на къщите е премахнат 1 имот, който е освидетелстван като негоден за обитаване;

– от списък №1 на къщите са прехвърлени 3 имота в списък №3 на резервния фонд;

– в списък №2 на ведомствения фонд са добавени 4 имота, придобити по реда на чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС;

– от списък №3 на резервния фонд са премахнати 6 имота, които са освидетелствани като негодни за обитаване;

– от списък №3 на резервния фонд са премахнати 8 имота, които предстои да бъдат премахнати, с цел задоволяване обществените нужди на кв. „Здравец“.

С Решение №645 по протокол №26/14.10.2021 г., Общински съвет – Русе е определил продажба на 48 броя жилища от включените в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба №6, без къщите, определени за настаняване.

В изпълнение на Решение №877, прието с протокол №32/19.04.2022 г. и допълнено с Решение №997/14.07.2022 г., Решение №1053/13.09.2022 г., Решение №1142/13.12.2022 г., Решение №1287/20.04.2023 г., Решение №1410/13.07.2023 г. и Решение №1471/21.09.2023 г. на Общински съвет – Русе, към настоящия момент са финализирани продажбите на 44 броя апартаменти, по реда на чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС.

Във връзка с разпоредбите на чл. 42, ал. 2 от ЗОС и чл. 12, ал. 2 от Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе ежегодно, в срок до 1 март, с решение на Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината, се приемат списъци, в които се определят броя, вида и местонахождението на общинските жилища за текущата година.

Към настоящият момент Община Русе притежава общо 2 060 броя жилищни имота – апартаменти и обособени самостоятелни обекти в къщи, в това число 4 броя апартаменти за продажба по реда на чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС.

В списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, в раздел А. Апартаменти са включени 1 540 броя апартаменти, а в раздел Б. Къщи са включени 188 броя обособени самостоятелни обекти в къщи.

В списък №2 на общинските жилища от ведомствения фонд са включени 81 броя апартаменти, 2 броя апартаменти – защитени жилища и 2 броя апартаменти – приемни.

В списък №3 на общинските жилища от резервния фонд са включени 249 броя жилищни имота – апартаменти и обособени самостоятелни обекти в къщи.

С оглед на изложеното, Общинският съвет утвърди списъци на общински жилища на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

Сподели: