Над 100 заявиха желание да закупят общински жилища в Русе досега

Започна приемът на документи за закупуване на общински жилища във връзка с изменението на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, на Общински съвет – Русе. Към момента са подадени над 100 молби за закупуване, които предстои да се обработят и да се внесат за разглеждане от комисията. Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминаващата седмица.

Живеещите в общински жилища в Русе ще могат да кандидатстват за закупуването им до 15.02.2022 г.

Съгласно изменението ежегодно ще се приема списък с жилища за продан, като общият им брой не може да надвишава 3% от целия общинския фонд или 48 жилищa.

От заинтересованите лица се изисква да отговарят на следните условия:

–         да са наематели на общинско жилище не по-малко от 5 години;

–     да са били изрядни в плащане на сметки, да са добри стопани и да няма подадени оплаквания срещу тях за нарушаване на обществения ред;

–         да нямат задължения към общинския бюджет /данъци, актове, наеми и т.н./

Според изискванията на наредбата ще бъдат продавани само жилища от общия фонд. Къщите от общия фонд, както и жилищата от ведомствения и резервен фонд, не подлежат на продажба.

Желаещите да закупят общинско жилище, които отговарят на условията за закупуването му, трябва да подадат в Информационния център на Община Русе по имейл или по пощата следните документи:

•     заявление за закупуване на общинско жилище до кмета на общината в свободен текст;

•     копие от договор за наем;

•     телефон, адрес и две имена за връзка

Заявления за закупуване ще се приемат от 15.10.2021 г. до 15.02.2022 г., като тези, подадени преди или след обявените дати, няма да бъдат разглеждани.

След приключване на четиримесечния срок Комисията по настаняване ще разгледа постъпилите заявления и в случай, че надвишават определения брой от ОбС, ще бъде направено класиране според критериите, определени в Наредба №6.

Жилищата, определени за продажба, ще се продават без търг и конкурс директно на заявителите, които са класирани. Цената на продажба ще бъде определена от независим лицензиран оценител по пазарен принцип, като тя не може да бъде по-ниска от данъчната оценка. От гражданите няма да се изисква заплащането на такса за оценка на имота.

Според утвърдената процедура определените жилища за продажба се предлагат на Общинския съвет за утвърждаване и след приемане на решение кметът на общината следва да издаде заповед. Купувачът заплаща в тримесечен срок цената и дължимите данъци и такси, а в случай, че той не бъде спазен, това ще се счита за отказ от страна на купувача. След заплащането на цената, таксите, данъците и сключване на договор за продажба на имота, продажбата ще се счита за извършена.

Сподели: