цдг русалка 2 русе

Над 12 млн. лева за ремонти на материално – техническата база в детски градини и училища в Община Русе вложени до края на септември

През 2017 г. и 2018 г. работата на екипа в сектор „Образование“ на Община Русе е свързана с последователни административни и институционални действия за осигуряване на качество в образователния процес, гарантиран достъп на русенските деца до предучилищно образование в детските градини; програми за равен старт в училище и насърчаване на изявените ученици; подобрена социална инфраструктура; обновена материална база в детските заведения и училища на територията на общината.

До септември 2018 г. за ремонти на материално-техническата база от различни компоненти, включително финансиране по проекти, в детските градини са изразходени 4 319 908 лв., а в училищата – над 8 626 602 лв. За придобиване на дълготрайни материални активи са предоставени 2 855 лв. в детските градини и 43 176 лв. в училища и центрове за подкрепа на личностното развитие. Извършен е ремонт на покриви, водоплътни тротоари в детските градини и на отоплителните инсталации. Част от дейностите са извършени със средства по проект „Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда“ (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите в ОУ „Иван Вазов“, ПГ по транспорт, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Николово, ДГ „Синчец“, ДГ „Незабравка“, и ДГ „Роза“ – част от детска градина в с. Семерджиево.

В областта на предучилищното и училищно образование стартираха дейностите по проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в град Русе, включително прилежащите им дворни пространства“ по Процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“, включващ СУ „Христо Ботев“, МГ „Баба Тонка“, ДГ „Русалка“ 2 и ДГ „Пинокио“ 1 и 2. Съгласно Административен договор, Община Русе получава безвъзмездна финансова помощ (100%) в размер на 12 402 900, 66 лв. През септември 2018 г. се въведоха в експлоатация ДГ „Русалка“ 2 и ДГ „Пинокио“ 1.

Сподели: