Нова модерна линия за производство на маски заработи в Топ Мен

Над 1200 души от област Русе започнаха работа през юни

Време за прочитане: 2 мин.

През месец юни 2020 г., след изтичане на обявеното извънредно положение, броят на започналите работа безработни лица достига до 1263 лица, като 94,1% са устроени в реалната икономика. В сравнение с месец юни 2019г. се отчита значителен ръст на започналите работа  безработни – със 719 лица. По експертна оценка през месец юни на старите си работни места преди COVID 19 кризата са се върнали 32,2% от безработните лица.

Най-много започнали работа лица се отчитат в сектори преработваща промишленост – 44,9%; търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети – 31,4 %; държавно управление-21,5%; селско, горско и рибно стопанство – 13,1%; култура, спорт и развлечения – 13,1% и др.

Работа на субсидирани работни места са започнали 74 безработни лица-29 по програми и мерки по ЗНЗ и 45 по схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

При спазване на мерките във връзка с извънредната епидемиологична обстановка 504 търсещи работа са участвали през месеца в поетапно подновените форми на присъствени индивидуални и групови срещи в областта  като  мобилни бюра по труда, трудови борси, срещи с трудови посредници.

През месец юни са възстановени и присъствените форми на обучения на възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд. В обученията за ключова компетентност са включени 194 безработни лица, а в професионална квалификация 154 лица.

В изпълнение на мерките за възстановяване на трудовия пазар и смекчаване на последиците от COVID-19 кризата, до края на м.юни чрез бюрата по труда в област Русе 339 работодатели от засегнатите сектори са се възползвали от мярката 60/40, въведена с ПМС № 55 от 24.03.2020г. По този начин са се съхранили 7886 работни места.

В края на месец юни общият брой на безработните в бюрата по труда в Русе, Бяла и Ветово е 8989 лица. Спрямо предходния месец май те са с 840 лица по-малко или спадът е 9,3%. Спрямо юни 2019г. увеличението е с 3570 лица или 39,7%.

Равнището на регистрираната безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) в област Русе  е 8,7%, като спрямо м. май показва намаление с 0,9 процентни пункта.На годишна база е налице увеличение от 3,4 п.п. Равнището на регистрираната безработица в страната е 8,3%.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово – 26,4% /1074 /, следват общините Борово – 25,7% /399/, Ценово –21,5% /382/, Две могили – 16,5% /563/, Бяла – 16,2% /780/, Сливо поле – 12,2% /414/, Иваново –9,5% /274/ и най-ниско в Русе – 6,3% /5103/.

Секторното разпределение на отпадналите от заетост през месеца показва, че най-висок дял имат освободените от сферата на преработваща промишленост – 27,9%; Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети-10,7%, здравеопазването и социалните дейности-8,4%, транспорт-3,9%, хотелиерството и ресторантьорство – 3,9% и строителството-2,3% и др.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през юни са 609, като 434 или 71,3% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (45,6%), търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети  (10,3%), хотелиерството и ресторантьорството (9,6%), държавно управление (6,7%) строителство (6,7%) и др.

Най-търсените професии през месец юни са: барман, сервитьор, шивач, помощник-готвач, продавач-консултант, склададжия, електротехник, шофьор, чистач.

Сподели:

Още новини от деня