съдебна палата русе

Над 1400 лева трябва да плати ОД на МВР – Русе на полицай за положен извънреден труд

Районният съд в Русе осъди ОД на МВР- Р да заплати на П.П.А. сумите: 1459.02 лева за положен от него извънреден труд от 207.207 часа в периода от 01.02.2017 год. до 26.11.2019 год. включително, 100.00 лева- обезщетение за забава върху главницата, считано падежа на всяка претенция до 26.11.2019 год. включително, ведно със законната лихва върху главницата, считано от предявяване на иска- 27.11.2019 год. до окончателното изплащане на задълженията.

Съдът отхвърли предявения от П.П.А. против ОД на МВР- Русе за заплащане на положен от него извънреден труд в периода от 26.11.2016 год. до 26.11.2019 год. включително над сумата 1459.02 лева до предявената 1475.76 лева, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 27.11.2019 год. до окончателното им изплащане.

ОД на МВР- Русе е осъдено да заплати на П.П.А. сумата 293.62 лева– разноски по делото по компенсация.

Предявени са обективно съединени искове от П.П.А. , както следва:

– за заплащане на възнаграждение за положен извънреден труд в размер на 245.96 часа за периода от 27.11.2016 год. до 27.11.2019 год. в размер на 1475.76 лева с правно основание чл. 178, ал. 1, т. 3 от ЗМВР и

– обезщетение за забава с правно основание чл. 86, ал. 1 от ЗЗД върху тази сума от настъпване на изискуемостта на вземанията до предявяване на иска- 27.11.2019 год. в размер на 100.00 лева, ведно със законната лихва върху главницата от предявяване на иска до изплащане на задължението, както и направените по делото разноски.

От представените писмени доказателства се установява, че в периода 27.06.2016 год.- 31.01.2017 год. ищецът е бил назначен като стажант. Не се спори, че в този период той не е полагал нощен труд. Този факт е установило и вещото лице. Със заповед рег. № 336з- 194/01.02.2017 год. ищецът е назначен на длъжност полицай в група Охрана на обществения ред на сектор Охранителна полиция към Първо РУ- Русе при ОДМВР- Русе със специфично наименование на длъжността „****************“, а през 2019 год. е преназначен на длъжност старши полицай в същата група.

Ищецът е осъществявал дейността си по служебното правоотношение по утвърдени протоколи и графици при работа със специфични условия и характер и риск за живота и здравето, при 12- часови дневни и нощни смени и сумарно изчисляване на работното време на едномесечен период,  съгласно приложимата редакция на чл. 187,  ал. 3 от ЗМВР. 

Съгласно приетото по делото заключение на назначената съдебно- икономическа експертиза, вещото лице при съобразяване с представените писмени доказателства, е дало заключение, че в процесния период ищецът е положил общо 1449 часа нощен труд. Той е признат от работодателя като такъв и е заплатен в размер на 0,25 лева за всеки час. Посочен е размер на незаплатеното възнаграждение, изчислено при нощен труд по чл.187, ал. 3 от ЗМВР с продължителност 8 часа и часова ставка по чл.187, ал. 5 и ал. 6 от ЗМВР, начислена на база 50% увеличение върху основната заплати, т.е. без допълнителните възнаграждения с постоянен характер, каквото е възнаграждението за прослужено време. Ако се приеме, че положеният нощен труд по ЗМВР (8 часа) е в размер на 1449 часа, то преобразуваният към дневен такъв, но прилагайки ноефициента по чл. 9, ал. 2 от НСОРЗ (1,143), следва да е в размер на 207.207 часа. Така определеният извънреден труд не е признат като такъв от ответника и не е заплатен на ищеца. За тези часове се дължи възнаграждение в общ размер 1459.02 лева. Мораторната лихва е определена на 170.08 лева и съгласно Приложение № 2 е за периода от 01.07.2017 год. до 26.11.2019 год., т.е. вещото лице е съобразило факта, че преди 01.02.2017 год. ищецът не е работил на смени.

Сподели:

Още новини от деня