община русе

Над 142 млн. лева е уточненият бюджет на Община Русе в края на септември

Първоначалният годишен план на Бюджета на Община Русе за 2020 година е приет с Решение №66 на Общински съвет гр. Русе, Протокол №5/10.02.2020 година в размер на 135 343 449лв.

Уточненият бюджет на общината към 30.09.2020г. е 142 538 248 лева. Общият размер на изменението на сборния бюджет за деветмесечието на 2020г. е 7 194 799лв., в т. ч. държавни дейности  7 329 528лв.; местни дейности /-/323 922лв. и дофинансиране на делегираните от държавата дейности 189 193 лв.

В бюджета на Община Русе към 30.09.2020г.  настъпиха промени с писма от Министерство на финансите за промяна на взаимоотношенията между община Русе и Републиканския бюджет; Министерство на труда и социалната политика за осигуряване на заетост;  Министерство на околната среда и водите; Министерство на културата;  дарения от страната; получени застрахователни обезщетения от Застрахователни компании; писма за трансфери от Агенция за социално подпомагане;  от Агенцията за хора с увреждания;  писмо ДПРС-4/11.07.2020г. на Министерство на финансите; НФ „Култура”; Фонд „Социална закрила”;  Заповеди на кмета №РД-01-2126/10.08.2020г.; РД-012452/14.09.2020г. и № РД-01-2880/14.10.2020г.; заповеди на ръководители на поделения прилагащи системата на делегирани бюджети във функция „Образование“ и Решение на ОбС № 258, 262  и №255/10.09.2020г.

Предложените промени на Бюджета на Община Русе за деветмесечието  на 2020г. са съобразени с основните показатели, фискални правила и ограничения разписани в Закона за публичните финанси.

Общинският бюджет към 30.09.2020г. е балансиран.

Предвид извънредната ситуация са взети мерки за намаляване на разходи във всички бюджетни звена за да се компенсира намалението на приходите.

Сподели: