Община Ценово

Над 15 хил. декара трайни насаждения има на територията на община Ценово към края на 2020 година

Постигането на целта за обновяване на трайните насаждения в земеделието е важно за осигуряването на известна диверсификация на предприятията и създаването на допълнителни работни места за прибиране и преработка на земеделските продукти.
При Междинната оценка на Общинския план за развитие на Ценово /ОПР/ през 2017 г. е установено, че площта на трайните насаждения е 19 160 (деветнадесет хиляди и сто и шестдесет) дка, което е преизпълнение на целевата стойност от 13 297 дка за 2020 г., заложена през 2014 г. Положително влияние е оказвала „Общинска
програма за управление и разпореждане с общински имоти“, която чрез отдаването на земя под наем на общинска земя подпомага създаването на нови трайни насаждения“.
В хода на изпълнение на мярката около 7 130 дка трайни насаждения са бракувани и към 2019 – 2020 г. се отчита площ в размер на общо 12 088 дка трайни насаждения. Към края на програмния период, по информация от докладите за изпълнение на ОПР, предприятие „Агрола Еко Инвест“ ООД е засадило допълнително нови овощни градини и други трайни насаждения в размер на над 3 500 дка, т.е. в Община Ценово могат да се отчетат около 15 600 дка трайни насаждения към 2020 г.
С отчитане на изкоренените трайни насаждения, целевата прогнозна целева стойност от Актуализирания документ от 2017 г. възлиза на 14 870 дка. Следователно, налице е преизпълнение към 2019 – 2020 г. на трайните насаждения с 5 %. Ако в перспектива се заемат с трайни насаждения всичките 5 000 дка общинска земя, предоставена под аренда, ще може да се отчете в перспектива преизпълнение от 32,05 %. Тези високи резултати както понастоящем, така и в перспектива, дават основание да се отчете висока оценка на изпълнението на мярка 1.3.3.

Сподели: