община русе

Над 150 млн. лв. е уточненият бюджет на Община Русе в края на 2020 година

Първоначалният годишен план на Бюджета на Община Русе за 2020 година е приет с Решение №66 на Общински съвет гр. Русе, Протокол №5/10.02.2020 година в размер на 135 343 449 лв.

Уточненият бюджет на общината към 31.12.2020 г. е 150 342 455 лева.

В бюджета на Община Русе към 31.12.2020г.  настъпиха промени с писма от Министерство на финансите за промяна на взаимоотношенията между община Русе и Републиканския бюджет; Министерство на труда и социалната политика за осигуряване на заетост;  Министерство на културата; Министерство на образованието и науката; Министерство на околната среда и водите; дарения от страната; получени застрахователни обезщетения от Застрахователни компании; писма за трансфери от Агенция за социално подпомагане; трансфери от Агенция за стари хора;  трансфери от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), съгласно споразумителен протокол;    писмо №ДПРС-5 от 11.12.2020г. на Министерство на финансите; Заповеди на кмета № РД-01-3313  от 18 .11.2020 г.; № РД-01-3606 от 15.12.2020 г. и № РД-01-3800  от 30.12.2020 г.; заповеди на ръководители на поделения прилагащи системата на делегирани бюджети във функция „Образование“ и Решение на  ОбС Решение № 289 от 22.10.2020г.; № 323 от 19.11.2020г.; № 336 от 14.12.2020г.

Общият размер на изменението на Сборния бюджет за четвъртото тримесечие на 2020г. е 7 804 207лв., в т.ч. държавни дейности  3 836 950лв.; местни дейности 3 842 772лв. и дофинансиране на делегираните от държавата дейности 124 485лв.

Настоящата информация  се предоставя на Общински съвет гр. Русе в изпълнение на чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 30, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе, приета с Решение №842 по Протокол №32 от 12.12.2013година на Общински съвет гр. Русе.

Сподели: