Разходка край Бели Лом и почистване в района на Дядоивановата чука при Ветово организира ТД "Приста" - Русе

Над 2.3 млн. лева отделя Община Ветово за почистване коритото на река Бели Лом

2.3 млн. лева без ДДС ще струва почистване на коритото на р. Бели Лом, компрометирано от вредното въздействие на водите, в участък кв. 56 до кв. 47, територията на с. Кривня и в участък в регулация, територията на с. Писанец, община Ветово, област Русе и укрепване на откоси, без продълбочаване на дъното на р. Бели Лом.

Бели Лом е река в Северна България, област Разград – общини Лозница и Разград и област Русе – общини Ветово и Иваново, десен приток на Русенски Лом.

Дължината ѝ е 147 км, която ѝ отрежда 15-о място сред реките на България. Бели Лом се приема за начало на река Русенски Лом.

Река Бели Лом води началото си от извор-чешма „Даачешме“ (на 404 m н.в.), разположена на 500 m западно от село ОстровчеОбщина Разград, в Разградските височини. До язовир „Бели Лом“, при село Крояч, тече на изток-югоизток, а след изтичането от язовира рязко завива на северозапад. Преминава през центъра на град Разград и в това направление стига до град Сеново. От извора до село Дряновец протича в широка долина, а след селото долината на реката става каньоновидна със скалисти склонове, изградени от апстки варовици и със стотици меандри. На 3,2 km източно от село Иваново, на 47 m н.в., се слива с идващата отляво река Черни Лом и двете заедно дават началото на река Русенски Лом.

Площта на водосборния басейн на Бели Лом е 1549 km2, което представлява 53,9% от водосборния басейн на река Русенски Лом, като освен в областите Разград и Русе, част от басейна ѝ попада и в областите Търговище и Шумен.

Хидрогеоложки показатели – Среден годишен отток при град Разград – 0,86 m3/s.; Среден годишен отток в устието – 2,09 m3/s. Подхранването на Бели Лом е предимно дъждовно-снежно, с ясно изразен пролетен – март-юни максимум и лятно-есенен – юли-октомври минимум. По време на пролетното пълноводие протича около 60% от годишния отток. Реката е с една от най-високите стойности на мътност в България. Много често Бели Лом е причинявал наводнения по долината си, като най-голямото е през 1947 г.

Двата участъка, попадащи на територията на Община Ветово, са както следва:

  • участък от кв. 46 до кв. 47 на територията на с. Кривня с обща дължина 2250 м. Територия разположена между участъци с географски координати N 43°39′26″; E 26°20′33″ и N 43°38′44″; E 26°19′30″ в регулационните граници на с. Кривня, Община Ветово, с обща дължина 2250,00м. Засегнати имоти в урбанизираната територия са пет броя – имот № 501.566, 501.567, 501.568,  501.569, 501.668.

Разглежданият участък от река „Бели Лом” е разположен в регулацията на населеното място и не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии — ЗЗТ (ДВ, бр. 133/1998 г., изм, и доп. ДВ, бр. 102/2022 г.), но част от него, с дължина 758 м, попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие — ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102/2022 г.) – BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед K• РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед N• РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.) и BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед N. РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 18/02.03.2021 г.).

  • участък на урбанизираната територия на с. Писанец, Община Ветово с обща дължина 250 м. Територия разположена между участъци с географски координати N 43°40′00″; E 26°10′12″ и N 43°40′00″; E 26°10′22″ в регулационните граници на с. Писанец, Община Ветово, с обща дължина 250,00м. Има един засегнат имот в урбанизираната територия- имот № 502.933.

Разглежданият участък, в който ще се реализира ИП, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДB, бр. 133/1998 г., изм., бр. 102/2022 г.). Участъкът, обект на ИП, не попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”, по смисъла ва Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ. 6р. 77/2002 г. изм. бр. 102/2022 г.). Най – близко разположените защитени зони са BG0002025 „Ломовете“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09. 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД- 332 382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.) и BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № Р Д-1024717. 12. 2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 18/02.03.2021 г.) — граничещи с обхвата на ИП.

Река Бели Лом в първия участък е с нарушени напречни сечения от затлачвания /наноси и изравяния/ в определени участъци по трасето на надлъжния профил, които нарушават нормалното провеждане на речния отток при проливни дъждове.

Профилът на реката е обрасъл с храсти, дървета и растителност, които допълнително нарушават проводимостта.

Във връзка с направени предишни проекти и проучвания за корекция на р. Русенски Лом и на базата на нови аналитични методи за визирания участък в с. Писанец, са установени застрашените от заливане участъци. Същите действително са залети през 2007 г.

Една основните причини за излизане на водите на реката от коритото й е изключително голямата дървесна и храстовидна растителност по цялата дължина на реката и затлачването й. Видно от надлъжния профил на реката, освен горепосочената има още две основни причини – неудачно построената пасарелка на км 3+14. Същата е предложено да се реконструира (събори и построи на ново) по отделен проект.   

Сподели: