Над 20 млн. лева за третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци генерирани на териториите на общините Русе, Сливо поле, Тутракан и Ветово

Над 20.5 млн. лева без ДДС се отделят за третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци генерирани на териториите на общините Русе, Сливо поле, Тутракан и Ветово.

Това включва:
– ръчно и/или механично сортиране с цел отделяне на рециклируемите фракции на хартия и картон, стъкло, пластмаса и метали от домакинствата и подобни отпадъци от други източници,
– сепариране на битови отпадъци от организираното сметосъбиране на общините, инертни материали, предимно земна маса и пясък,
– третиране на битови отпадъци, с цел получаване на рециклируема и оползотворяема фракция, посредством инсталация (наета, собственост на Изпълнителя или ползвана на други поравно основание), с което да се обезпечи нормалното екологосъобразно функциониране на Регионално депо-Русе
– отделяне на отпадъци с висока калоричност, подходящи за производството на твърди горива RDF, които следва да се транспортират и оползотворяват извън територията на община Русе, Сливо поле, Тутракан и Ветово.
Крайната цел на обществената поръчка е да допринесе за изпълнение на изискванията на българското и Европейското законодателство в областта на управление на отпадъците и за постигането на определени конкретни резултати на местно ниво в Регион Русе по отношение на:
–  Достигане на по-високо ниво на управление на отпадъците в региона, съгласно йерархията при управлението им, заложена в ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
–  Изпълнение на целите на общините Русе, Сливо поле, Тутракан и Ветово по чл. 31 (1), т. 3 и 4 от ЗУО (свързани с подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло) в сроковете за поетапно постигане определени в § 15 от преходните и заключителни разпоредби на ЗУО;
–  Извличане на полезна суровина от смесения битов отпадък и предаването й за оползотворяване.
–  Намаляване на количествата отпадъци, оставащи за обезвреждане, съответно по-ниски разходи по експлоатация на регионалното депо и намаляване на вредното въздействие на депонираните отпадъци върху околната среда
–  Удължаване експлоатационния срок на регионалното депо и спестяване за общините на финансови средства от обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО.

За постигане ефективно третиране и обезвреждане на отпадъците, Законът за управление на отпадъците  регламентира създаването на регионални системи за управление на отпадъците (РСУО). РСУО взема решения по отношение на съоръженията за третиране на отпадъци, приема инвестиционната програма за развитие на РСУО, определя разпределението на задълженията между отделните общини за изпълнението на целите по рециклиране и приема единната цена на третиране на тон отпадък в регионалната система. Регионалното сдружение е създадено на 16.08.2010 г. и включва общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и община Тутракан от област Силистра.

Годишните количества генерирани от организираното сметосъбиране на смесени битови отпадъци, от 2020 до 2023 г. (до 31.08.) вкл./в тонове/ са:

Количества събрани битови отпадъци/тон  Русе  Ветово  Сливо поле  Тутракан
2020 г.49 916,224 144,363 750,695 148,20
2021 г.51 932,983 224,703 686,205 527,13
2022 г.67 290,823 390,743 309,845 297,32
2023 г.*39 914,542 258,802 222,563 424,86
     

Морфологичен състав на потока от смесени битовите отпадъци на всяка от общините в Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР) е изготвен през 2022 г.

Върху количеството и морфологичния състав на образуваните отпадъци влияние оказват редица фактори, по съществените от които са:

  •  Нормативна уредба и разпоредби в областта на стандартизацията на продуктите и пазарните стоки и управлението на отпадъците;
  •  Икономическо развитие на региона;
  •  Трудова заетост и покупателни възможности на населението;
  •  Степен на развитие на обществените услуги в общините (образование, здравеопазване, обществено хранене, комунално- битови услуги, търговия, администрация);
  •  Степен на благоустрояване на сградите;
  •  Вид на използваното отопление;
  •  Навици на населението за спазване и прилагане на системи за разделно събиране и изхвърляне на отпадъците на разрешените и определени места.
Сподели: