Над 270 души се запознаха с процедурата на ОПИК за подкрепа на средния бизнес, пострадал от COVID-19,чрез уебинара на ОИЦ-Русе

Над 270 души се запознаха с процедурата на ОПИК за подкрепа на средния бизнес, пострадал от COVID-19,чрез уебинара на ОИЦ-Русе

Над 270 заинтересовани предствители на бизнеса достигна днешният уебинар на Областния информационен център – Русе, който бе посветен на обявената за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″ на ОП „Иновации и конкурентоспобност“.

Управителят на центъра Камелия Махакян запозна аудиторията първо с целта на процедурата – да осигури оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Безвъзмездната финансова помощ е 100 % , минималният й размер за един проект е 30 000 лв,, а максималният – 100 000 лв. В допълнение Камелия Махакян направи важното уточнение, че размерът на БФП максимално може да е 1 %  от размера на нетните приходи от продажби, декларирани с данъчната декларация за 2019 г.

Тя изрично обърна внимание, че по настоящата пpоцедура допустими са само средни предприятия. Според Закона за малките и средни предприятия средни са тези , чиито персонал е под 250 души, а оборотът им не привишава 97 500 000 лв  и/или стойността на активите им не надхвърля 84 000 000 лв.Другите условия за допустимост на кандидатите са:

  • Търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите преди 01.01.2019 г.
  • Които имат реализирани нетни приходи от продажби за 2019 г. минимум 3 млн. лева, но не повече от 50 млн. лева.
  • Които имат поне 20 % спад в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо средния месечен оборот през 2019 г.
  • Които не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.
  • Предприятия, които към края на 2019 г. не са в затруднено положение.

В презентацията бяха посочени още кои са допустимите разходи, как ще се извърши класирането на проектите,  какви са изискванията за попълване на формуляра за кандидатстване и за подписване му с КЕП. Махакян поясни как се прави регистрация в платформата ИСУН 2020, през която се кандидатства, даде практически съвети. Тя обърна внимние, че индикативно се очаква процедурата да бъде отворена за подаване на проекти на 12 юни 2020 г. След края на презентацията отговаря и на възникнали въпроси.

Сподели:

Още новини от деня