Над 271 хил. лева за ремонти на улици в Пиперково

Над 271 хил. лева без ДДС влага Община Ценово за реконструкция и рехабилитация на части от улици в Пиперково. Това са: част от улица „Бузлуджа“ – участък с ширина – 4,00 метра и дължина на участъка не по-малко от 300,00 метра; част от улица ул. „Етър“ – участък с ширина 4 метра и дължина не по-малка от 130,00 метра; част от улица. „Дойран“ – участък с ширина 4,00
метра и дължина не по-малко от 50,00 метра, част от улица. „Съединение“ – участък с променлива ширина от 5,50 метра и 4,00 метра и дължина не по- малко от 260,00 метра. Състоянието на улиците е незадоволително. За пътната настилка са обследвани два показателя от характеристиките – Равност на пътното покритие и Повреди на настилките на улиците.

а) Повреди по настилките: Повредите на пътната настилка възникват от въздействието
на превозните средства и природните фактори. По повърхността на настилката на улиците са установени дупки, кръпки, пукнатини. В над 90% асфалтобетоновото покритие по
улиците липсва изцяло. Уврежданията са засегнали вече и трошенокаменната основа на
улиците, което е създало предпоставки да се формират големи по – размер дупки направо в
трошенокаменната основа.

При обследването е установено, че голяма част от съществуващата настилка липсва,
поради силното и пряко въздействие на повърхностните дъждовни води. Повърхността е
деформирана и силно ерозирала, със слягания по места и с много променливи напречни
наклони. Има повърхностни напукани участъци в останките от асфалтобетоново покритие,
което в най-скоро време, в резултат на атмосферното въздействие ще доведе до неговото
разрушаване.

б) Равност на настилката. Равността на настилките в участъка е лоша. От направеното
обследване е установено, че улиците нямат необходимата минимална дебелина на
конструкцията на настилките, липсва на много места асфалтово покритие, има критичен
процент повреди и няма нормативна равност, от което следва да се пристъпи към цялостна
реконструкция на уличната настилка.

Сподели: