сепарираща инсталация топлофикация русе

Над 29 хил. тона отпадъци са постъпили за година в инсталацията за сепариране в Русе

Време за прочитане: 2 мин.

Съгласно Договор за безвъзмездно третиране (сепариране) на битови отпадъци №4362/19.11.2018 г. между Община Русе и „Топлофикация Русе“ ЕАД се извършва безвъзмездното третиране (сепариране) на битови отпадъци (по смисъла на § 1, т.4, 18 и 26 от ДР към ЗУО).

Услугата по третиране (сепариране) на битовите отпадъци, генерирани на териториите на общините – членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе включва ръчно и/или механично сортиране с цел отделяне на рециклируемите фракции на хартия и картон, стъкло, пластмаса и метали от домакинствата и подобни отпадъци от други източници. Освен това се извършва сепариране на попадналите в битовите отпадъци инертни материали, предимно земна маса и пясък, третиране на битовите отпадъци, с цел получаване на оползотворяема фракция, посредством инсталацията.

Таблица №6 Количество на битовите отпадъци от организираното сметосъбиране на Община Русе, постъпили за предварително третиране на Инсталация за сепариране за 2020 г.

    Месец    Количество постъпили отпадъци, тонаДял от общoто количество на неоползотворяемата фракция, постъпила на Регионално депо – Русе*, тона
Януари2 096,461 931,040
Февруари1 933,181 821,490
Март1 369,661 303,990
Април3 133,703 072,190
Май2 740,762 624,648
Юни2 948,882 793,081
Юли1 578,621 538,767
Август2 924,482 714,817
Септември2 839,082 620,890
Октомври2 950,582 799,113
Ноември2 850,682 657,759
Декември1 865,701 731,210
Общо:29 231,7827 608,99

*Количеството на неоползотворяемата фракция, която се получава след отсортиране на смесените битови отпадъци и постъпва на Регионално депо –Русе е общо за всички общини-членове на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР). Разпределението на общото количество на фракцията между общините-членове се извършва като процентно съотношение на постъпилото количество на битовите отпадъци от дадена община към общото количество от всички общини. Полученият дял в проценти (%) на всяка община се отнася към общото количеството на неоползотворяемата фракция.

Таблица №7 Количество на битовите отпадъци от организираното сметосъбиране на Община Русе, постъпили за предварително третиране на Инсталация за сепариране за периода 2018 – 2020 г.

ГодинаКоличество на предадените отпадъци, тона
19.11.2018 г.-31.12.2018 г.564,10
201913 461,12
202029 231,78

Таблица №8 Количество на отсортираните и предадените за оползотворяване отпадъци за 2020 г.

Код на отсортирания отпадъкКоличество на отсортирания отпадък, тонаКоличество на предадения отпадък, тона
19 12 01 хартия и картон894,77908,58
19 12 04 пластмаса и каучук458,77142,44
19 12 02 черни метали141,57151,22
19 12 03 цветни метали60,9033,08
19 12 05 стъкло292,41  274,48
Сподели:

Още новини от деня