съдебна палата русе съд прокуратура

Над 3000 лева за забава върху присъдено обезщетение трябва да плати УМБАЛ – Русе на двама наследници

С Решение №***** от 09.12.2015г. по гр.д.№****/2014г. по описа на РС – Русе и Решение №*** от 26.04.2016г. по в.гр.д.№***/2016г. по описа на ОС – Русе, „Многопрофилна болница за активно лечение – Русе“ АД е осъдено да заплати на М.М.М. и Е.Н.М. по 17 500 лв. представляващи вреди от непозволено увреждане.

Присъдените обезщетения са за претърпените от ищците неимуществени вреди – болки и страдания в резултат от смъртта на техния наследодател М. по време на лечението му в ответното болнично заведение на 14.09.2009 г. Отговорността на ответника е реализирана по реда на чл. 49 ЗЗД. В това производство ищците не са претендирали законна лихва върху присъдените обезщетения от датата на деликта до предявяване на исковете им, поради което и обезщетение по чл. 86 ЗЗД съдът не е присъдил.

В хипотезата на непозволено увреждане, длъжникът изпада в забава от деня на деликта, който в случая е на 14.09.2009г. До датата на предявяване на исковете по чл. 49 ЗЗД – 13.09.2014г. върху присъденото обезщетение е дължимо и обезщетение за забава в размер на законната лихва. Ищците са претендирали в настоящото производство обезщетение само за част от периода – 01.09.2013г. до 13.09.2014г. Исковете изрично са признати от ответника, поради което следва да бъдат изцяло уважени.

Районният съд осъди „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Русе“ АД да заплати на М. и Е. по 1843,70 лв. обезщетение за забава за периода 01.09.2013г. до 13.09.2014г. върху присъденото по гр.д.№****/2014г. по описа на РС – Русе обезщетение за неимуществени вреди от деликт, както и сумата от 432,81лв. разноски за настоящото производство.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – Русе.

Сподели:

Още новини от деня