Гюргево местни данъци и такси

Над 37 млн. лева събра дирекция „Местни данъци и такси“ в Община Русе от октомври 2020 -а до октомври 2021 година

Дирекция „Местни данъци и такси” е на пряко подчинение на заместник-кмета по икономика и международно сътрудничество и е структурирана в следните звена: Отдел „Отчитане на приходи и обслужване на данъкоплатци” и Отдел „Контрол и събиране на местни данъци и такси”.

Основен приоритет в дейността на дирекцията е работата по въвеждането на интегрирана система в електронното банкиране на всички български банки. С нея ще се даде възможност на гражданите да покриват задълженията си към местния бюджет от всяка точка на страната и света. До края на ноември ще се сключат договори с двете най-големи банки в страната, а от 1 януари следващата година и с още 5.

Общото изпълнение на приходите, обективирани в Закона за местните данъци и такси, администрирани и събирани от Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Русе през втората година от мандата на кмета за периода м. октомври 2020г. – м. октомври 2021 г. вкл. възлиза на 37 067 648 лв., в това число задължения от минали години (недобори) общо в размер на 5 159 952 лв. и 900 315 лв. лихви за просрочие. По видове данъци и такси изпълнението е както следва:

Данък върху недвижимите имоти  8 876 153 лв.;

Данък върху превозните средства  8 658 849 лв.;

Данък придобиване на имущества 6 532 449 лв.;

Патентен данък 168 338 лв.;

Данък таксиметров превоз 171 410 лв.;

Туристически данък 81 418 лв.;

Такса битови отпадъци 12 579 031 лв.

Добрата събираемост на местните данъци и такси през периода се дължи на подобрената организация на работа, извършваните текущи, планови проверки и установителни производства, както и комплексното и ефективно обслужване на фирми и граждани.

През отчетния период са приети и обработени 34 831 бр. данъчни декларации по ЗМДТ, в това число 11 983 бр. за недвижими имоти и 17 882 бр. за МПС.

Издадени са 15 208 бр. различни видове удостоверения, в това число 10 910 бр. за данъчни оценки. Изпратени са до физически и юридически лица 8 072 бр. съобщения за  задължения.

Издадени са 2 376 акта за установяване на общински публични вземания от местни данъци и такса битови отпадъци за сумата от 5 207 372 лв. Събраните суми по актове са в размер на 4 018 221 лв. Остават за събиране суми по актове, изпратени на НАП и ЧСИ за принудително изпълнение, по актове в срока за доброволно изпълнение, както и по актове на юридически лица в търговска несъстоятелност.

Извършени са 11 394 бр. данъчни проверки за установяване на факти и обстоятелства, за предприятия в производство по търговска несъстоятелност, за протоколи, покани, подготвени преписки за принудително събиране на общински вземания до НАП, ЧСИ и др. Заведен е регистър на изпълнителните дела.

Сподели: