3.2 млн. лева без ДДС за изграждане на нов учебен корпус в СУ "Васил Левски" - Русе

Над 4 млн. лева с ДДС ще струва новият корпус на СУ „Васил Левски“ – Русе

Над 4 млн. лева с ДДС ще струва новият корпус на СУ „Васил Левски“ – Русе. Обектът представлява проектиране и изграждане на нов учебен корпус в ПИ с идентификатор 63427.4.361, находящ се в гр. Русе, ж.к. „Дружба I“, ул. „Гео Милев“ №1, в което е разположено СУ „В. Левски“. В поземленият имот има съществуващи сгради – учебни корпуси и физкултурен салон, които се ползват от училището, съгласно Акт за публична общинска собственост №7082 от 22.10.2013 г.  

СУ „Васил Левски“ – Русе е създадено е през 1863 год. и до днес е мерило за качествено образование и възпитание. Изграденият през годините натрупан опит и доверие сред обществеността е предпоставка училището да продължава европейския си път на развитие.

Сградата на училище „Васил Левски“ в гр. Русе е построено през 1984 г., след изграждането на кварталите „Дружба 1“ и „Дружба 2“. Към момента то е едно от най-големите в страната ни. В него се обучават в момента около 1495 ученика. Сформирани 68 паралелки и 15 групи за целодневно обучение. Разпределени са в паралелки от първи до дванадесети клас както следва:

Подготвителен клас – 2 паралелка;

Начален етап /I – IV клас/ – 30 паралелки;

Прогимназиален етап /V – VII клас/ – 21 паралелки;

Гимназиален етап /VIII – XII клас/ – 15 паралелки;

Групи за целодневно обучение /I – IV клас/ – 15

В поземленият имот има съществуващи сгради – учебни корпуси и физкултурен салон, които се ползват от училището. Обособени са 24 класни стаи и 34 кабинета и отделен малък физкултурен салон.

Към момента в процес на изграждане е нова модерна спортна зала с плувен басейн, в двора на училището с топла връзка към съществуващата сграда.

С изграждането на новият корпус ще се постигне осъвременяване и модернизиране на материалната база, осигуряваща сигурност и безопасност на учениците и стимулираща интереса им за максимална изява на техните способности.

С цел обезпечаване на едносменен режим и целодневна организация на обучение в I – IV клас и V – VII клас са необходими още 30 класни стаи. Предвижда се в двора на училище СУ „Васил Левски” да се изпълни нов учебен корпус, ситуиран непосредствено до съществуващият физкултурен салон, на разстояние 24,70 метра от уличната регулация.

Новият учебен корпус се предвижда на 4 етажа и сутерен, с размери в план 52,20/15,00 метра. Предвидени са два самостоятелни входа откъм двора на училището и нова топла връзка, преминаваща над физкултурния салон, която ще осигуряваща вътрешен достъп към съществуващия блок „В” на училището на ниво 3-ти етаж.

По етажите ще се разположат, както следва:

– Сутерен – игротеки, учителски кабинети, тоалетни, складове, хранилища и инсталационни помещения;

– Първи етаж – 4 класни стаи за деца от начален етап на обучение І-ІV клас, със съответните стаи за рекреация към тях, 2 учителски кабинета, тоалетни и хранилище;

– Типов етаж /2,3 и 4/ – 8 класни стаи, 2 учителски кабинета, тоалетни и хранилище.

Вертикалната комуникация на сградата е решена с две стълбищни клетки, разположени в двата края на сградата. С разработката се предвижда осигуряване на достъпна среда до всички общодостъпни етажни нива, посредством пътнически асансьор.

До новият учебен корпус е обособена зона за отдих и спортни площадки за учениците от начален етап на обучение І-ІV клас, която ще се изпълнява на следващ етап от строителство.

Сподели: