Над 4 000 са починалите в Русенска област за година

Над 4 000 са починалите в Русенска област за година

През 2022 г. броят на умрелите лица в област Русе е 4 214. От тях 2 164, или 51.4%, са мъже, а 2 050 или 48.6%, са жени. Съотношението по пол на умрелите лица е 947 жени на 1 000 мъже. Умрелите лица в градовете на област Русе са 2 788 и формират 66.2% от всички умрели лица в областта през 2022 година.

Фиг. 2. Умрели в област Русе по години и пол

Коефициентът на обща смъртност през 2022 г. в област Русе е 22.1‰ и намалява спрямо 2021 година с 2.8 процентни пункта. Смъртността при мъжете (23.7‰) продължава да бъде по-висока от тази при жените – 20.6‰.

Умирания по пол и възраст в област Русе

(Брой)


Общо
Възраствсичкомъжежени
Област Русе421421642050
0 – 1417116
15 – 64759523236
65 +343816301808

Коефициентът на преждевременна смъртност, представляващ относителния дял на умрелите лица на възраст под 65 години от общия брой на умиранията, за 2022 г. е 18.4%, съответно 24.7% при мъжете и 11.8% при жените.

През 2022 год. починалите деца на възраст до една навършена година са 11 (8 момчета и 3 момичета).

Коефициентът на детска смъртност в област Русе е 8.2‰, а за сравнение през 2021 год. е бил 5.8‰. При момчетата смъртността е 11.5‰, а при момичетата – 4.6‰.

Коефициенти на обща, детска и преждевременна смъртност в област Русе

ГодиниОбща смъртност – на 1 000 души от населениетоДетска смъртност – на 1 000 живородениПреждевременна смъртност – %
201116.09.720.8
201216.27.920.5
201316.07.021.8
201416.78.521.5
201516.56.719.7
201616.56.820.3
201716.59.520.3
201817.45.919.8
201917.16.019.6
202020.52.018.6
202124.95.818.3
202222.18.218.4

Mетодологични бележки

Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година. В годините на преброяванията се правят преизчисления на населението в края на съответната година. Оценката на населението към 31.12.2022 г. отразява промените в броя и структурите на населението, регистрирани при Преброяване 2021.

При изчисляване на демографските показатели се използва съвкупността на средногодишното население. Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година. За населението към 31.12.2021 г. е използвано ревизирано население, изчислено на база на данните от Преброяване на населението и жилищния фонд към 07.09.2021 г. и естественото и механично движение на населението до 31.12.2021 г.

Налице е прекъсване в динамичния ред за всички коефициенти през 2022 г. поради наличието на нова оценка на населението на база данните от Преброяване 2021.

Източник на данните за броя и структурите на населението е Статистическият регистър на населението, поддържан от Националния статистически институт. Източник на данните за естественото и механичното движение на населението (раждания, умирания, бракове, разводи, вътрешна миграция) е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението. Те се регистрират чрез документите образци ЕСГРАОН – ТДС: съобщение за раждане, съобщение за сключен граждански брак, съобщение за прекратен граждански брак, съобщение за смърт и адресна карта за промяна на настоящ адрес.

Източник на данните за външната миграция са Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението, образец ЕСГРАОН – ТДС: адресна карта за промяна на настоящ адрес; Националната агенция за приходите; Националният осигурителен институт; Министерството на вътрешните работи; Оценки на емиграционните потоци.

Данните за броя на населението и за настъпилите демографски събития в териториален разрез са представени според административно-териториалното устройство на страната към 31.12. на съответната година (населени места, общини, области) и статистически райони по настоящ адрес. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години. Възрастта на лицата при настъпване на демографско събитие се изчислява в навършени години въз основа на датата на раждане и датата на съответното събитие, т.е. възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на събитието.

Сподели: