община русе

Над 4.3 млн. лева отчисления направи Община Русе по ЗУО за година

Време за прочитане: 2 мин.

Размерът на отчисленията по чл. 64 от ЗУО е нормативно определен и не подлежи на изчисляване от физическите и/или юридическите лица. Размерът на отчисленията за всеки тон депониран отпадък на депото за 2020 г. (съгласно чл. 20, ал. 1 от Наредба №7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци) е както следва:

  1. за регионални депа за неопасни отпадъци (чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „з“ от Наредба №7):

 за 2020 г. (до 21.03.2020 г.) – 95 лв./т;

 за 2020 г. (след 21.03.2020 г.) – 69 лв./т;

  • за депата за инертни отпадъци (чл. 20, ал. 1, т. 2, буква „з“ от Наредба №7):

 за 2020 г. (до 21.03.2020 г.) – 95 лв./т.

 за 2020 г. (след 21.03.2020 г.) – 69 лв./т.

            Таблица №1 Обезпечения по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО, заплатени от Община Русе (от план-сметката за ТБО за 2020 г.) и преведени по банкова сметка за чужди средства на РИОСВ-Русе за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.:

МесецКоличество отпадъци, тонОтчисления по чл. 60 ЗУО, лв.Отчисления по чл. 64 ЗУО, лв.
Януари4 132,8014 334,32389 074,40
Февруари5 422,5113 766,45373 660,65
Март4 923,8116 770,71419 296,51
Април5 236,9117 433,82343 695,21
Май5 120,6916 432,53323 955,55
Юни4 918,6616 373,00322 782,07
Юли6 116,1318 009,83355 051,02
Август5 377,2617 045,62336 042,21
Септември4 926,1316 680,48328 843,65
Октомври5 106,3717 046,80336 065,40
Ноември5 019,6616 188,83319 151,15
Декември4 436,2115 130,89298 294,59
Общо:60 737,14195 213,284 145 912,41

Във връзка със създалата се епидемиологичната обстановка в страната,  с §58 от Преходните и заключителни разпоредби от ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се регламентира възможността месечните обезпечения и отчисления от ЗУО за периода 01.03.2020 – 31.12.2020 г. да останат в банковата сметка на съответната община, която ги е събрала. Същите ще се разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци.

Размерът на възстановените средства от РИОСВ-Русе за периода 01.03.2020 – 31.12.2020 г. е 3 609 192,35 лв.

 Таблица №2 Обезпечения по чл.60 и отчисления чл.64 от ЗУО, които Община Русе е превела по банкова сметка за чужди средства на РИОСВ-Русе за периода 2011 г. – 2020 г.

ГодинаОбезпечения по чл.60 от ЗУО, лв.Отчисления по чл.64 от ЗУО, лв.
2011271 171,61229 129,74
2012216 562,15556 875,54
2013227 377,08974 473,20
2014234 997,211 494 334,16
2015232 437,591 902 865,44
2016226 851,312 351 576,16
2017232 870,192 696 559,04
2018223 377,002 885 472,00
2019220 840,903 596 551,86
2020195 213,284 145 912,41
Общо2 281 698,3220 833 749,55
Сподели:

Още новини от деня