Продължават преговорите между Община Русе и синдикалните организации в областта

Над 4.7 млн. лева очаква Община Русе от управление и разпореждане с общинска собственост през тази година

Годишната програма на Община Русе за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, и в изпълнение на Стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2019 – 2023 година.

Програмата обхваща прогнозните приходи и разходи от управление и разпореждане с общинска собственост.

От обхвата са изключени приходите и разходите от управление на имоти – общинска собственост, които са предоставени на общински  предприятия.          

Годишната програма на Община Русе за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година е отворена и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на годишния бюджет.

Годишната програма на Община Русе за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година включва информация за:

Прогнозни приходи за 2021 г.

 • от управление;
 • от разпореждане.

Прогнозни разходи за 2021 г.

 • за организация на дейностите по управление и разпореждане;
 • оценки, скици, вписвания, обяви, канцеларски материали и оборудване.

Описание на имотите за управление и разпореждане:

 • за отдаване под наем на имоти – общинска собственост;
 • отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд;
 • за прекратяване на съсобственост;
 • за концесия;
 • за продажба;
 • за предоставяне на вещни права – отстъпено право на строеж, ползване, пристрояване и надстрояване;
 • спортни обекти, които ще се предоставят по реда на ЗФВС и ППЗФВС;
 • за апортиране (непарична вноска).

Приходите са от управление на общинската собственост и разпореждане с нея и включват:

 1. Прогнозни приходи от отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите”

Прогнозата е изготвена на база отдадени под наем нежилищни имоти, общинска собственост – сгради и терени за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ, дворни места, заплатени такси за търговия на открито, за категоризиране на туристически обекти. Очакват се над 2.1 млн. лева.

2. Прогнозни приходи от отдел „Общински собственост и земеделие”

Тук се очакват над 1.3 млн. лева. Съгласно чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА 30% от постъпленията от разпореждането с общинска собственост ще бъдат разпределяни на съответното населено място извън територията на общинския център.

3. Прогнозни приходи от отдел „Стопански дейности и анализи“

Тук се очакват над 1.2 млн. лева.

Общата стойност на прогнозните приходи от всички източници за 2021 г. е в размер на 4 714 880,00 лева.

сн. Архив

Сподели: