Над 150 се включиха в борсата на Дирекция „Бюро по труда” - Русе

Над 400 са постъпилите на работа безработни от областта през август

През август постъпилите на работа регистрирани безработни от област Русе са 428, с 23 повече от предходния месец. От тях без квалификация са 134, с работническа професия са 148, а специалистите със средно специално и висше образование – 146. Устроените на работа младежи до 29 години са 87, а 231 са жени. Заетост е осигурена на 55 продължително безработни, както и на 29 безработни с намалена трудоспособност.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 316 безработни. С посредничеството на ДБТ други 21 безработни са наети по програми и мерки за обучение и заетост, а 11 – по схеми по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси».

Общо обявените през август свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 584.

През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 526 места в бюрата по труда. Повечето от тях са от частния сектор, като в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (172); образованието (102); търговията (65); административните и спомагателни дейности (63); хуманното здравеопазване и социалната работа (31)  и др.

По мерки, програми за заетост и схеми по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси» в бюрата по труда в област Русе през август са заявени 58 работни места.

Към края на август в трите бюра по труда в област Русе – Русе, Бяла и Ветово, регистрираните безработни са 5588, като се наблюдава увеличение спрямо юли (със 103 души), поради по-слабото търсене на кадри през летните месеци. Като търсещи работа лица са регистрирани и 107 заети, 38 учащи и 103 пенсионери.

Равнището на безработица за област Русе е 5,4%,като нараства с 0,1 п.п. спрямо предходния месец. сравнение с август 2018 г. равнището на безработица няма промяна./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за август 2019 г. е 5,3 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.

  • По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово – 24,9% /1012 безработни лица/, следват общините Борово – 19,1% /296/, Ценово – 18,1% /322/, Две могили – 14,4% /490/, Бяла – 12,1% /581/, Сливо поле – 7,4% /252/, Иваново –6,1% /176/, и най-ниско в община Русе – 3,0% /2459/.

Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) са 1716 (30,7%)от всички регистрирани безработни в областта. От тях без специалност са 62%, а тези с основно и по-ниско образование са 58%.

По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 47%, с работнически професии – 31%, специалисти – 22%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези със средно образование – 47%, с основно и по-ниско образование – 40%, а висшистите – 13%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 44%, а младежите до 29 години – 11%. От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 415

Сподели: