Над 60 потребители от Община Бяла получават патронажна грижа

Община Бяла подписа Административен Договор с Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „ Европейски фондове, международни програми и проекти“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.101 – 0136.

Общата цел на проекта е осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда на територията на Община Бяла, които са в посока за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и възрастните хора и повишаване на възможностите им за социално включване в условия на наложителен период на социална изолация.

Чрез изпълнение на дейностите по процедурата ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

  Специфичните цели:
- осигуряване на достъп до услуги на територията на населени места в Община Бяла, предназначени за възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства, лица в карантинен период и възрастни в риск, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, при спазване на мерките за ограничаване движението на хора в условия на извънредно положение и наложителен период на социална изолация;
- опазване на здравето на лица от целевата група и ограничаване на риска от разпространение на корона вирус, чрез осигуряване на материален и кадрови ресурс за предоставянето на услуги в домашна среда в населени места в Община Бяла.
Дейностите по проекта са:
1.      Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса, като резултат от дейността:
·        Назначаване на 13 човека за изпълнение на проектните дейности;
·        Проведен първоначален инструктаж на персонала;
·        Подписани 13 договора/заповеди/допълнителни споразумения и 13 длъжностни характеристики;
2.      Предоставяне на патронажна грижа до дома на потребителите, живущи на територията на Община Бяла, като резултат от дейността:
 • оказана подкрепа на 61 потребители от Община Бяла;
  • предоставена услуга – 8 /осем/ месеца;
  • доставени хранителни продукти и медикаменти на 61 потребители от общината;
  • заплатени битови сметки на потребителите;
  • осигурено съдействие и пренасочване за допълнителна помощ при възникнали кризисни ситуации на част от потребителите.
3.      Осъществени допълнителни мерки/дейности в подкрепа реакциите на местните власти при случаи на корона вирус на територията на общината.
4.      Транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугите.
 • Осигурени хигиенни материали, дезинфектанти, медицински изделия и лични предпазни средства за срока на изпълнение на проекта.
 • Осигурен транспорт за предоставяната услуга и средства, покриващи разходи за гориво, допустими в бюджетен ред 2.1. Единна ставка, които са в размер на точно 40% от допустимите преки разходи за персонал по проекта.
 • Осъществена превенция на разпространението на COVID-19. Спазени наложените мерки за защита на общественото здраве в ситуация на пандемична криза, в това число за представителите на целевата група, включени в проекта и наетите лица по проекта.

Общият размер на допълнително отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по процедурата възлиза на 99 735,00 лв., 85 % от които (84 774,75 лв.) са от бюджета на Европейския съюз, осигурени чрез Европейския социален фонд, а останалите 15 % (14 960,25 лв.) са национално съфинансиране.

Проектът е със срок до 31.12.2020 г.

Сподели: