дърва отопление Гюргево

Над 6000 домакинства в Русенска област получават по още 100 лева помощ за отопление

До 31 октомври 2018 г. в дирекциите „Социално подпомагане“ продължи приемът на заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2018/2019 г. Размерът на целевата помощ за настоящия отоплителен сезон е 374,15 лв. (74.83 лева месечно).

През предходния отоплителен сезон 2017/2018 г. приетите заявления-декларации в Русенска област са били 6765, във връзка с които са били издадени 5840 заповеди за отпускане на помощ и 925 заповеди за отказ.

През настоящия отоплителен сезон, към 30.10.2018 г., в област Русе са приети общо 7064 заявления-декларации, в т. ч. за община Русе – 2786. Най-голям е броят на желаещите да се отопляват с твърдо гориво в областта – 5477 лица и семейства и с електроенергия – 1028. Издадените заповеди за отпускане на целева помощ за отопление са общо 5922, заповедите за отказ – 634, а в процес на обработка са 508 заявления.

Правителството реши днес да отпусне допълнително еднократна финансова подкрепа в размер на 100 лева на всички лица и семейства, които са получили целева помощ за отопление през отоплителен сезон 2018/2019 година. Решението на кабинета е отражение на последователно провежданата политика за осигуряване на по-добра социална защита на най-уязвимите рискови групи от населението.

Целта на допълнителната финансова подкрепа е да се ограничи неблагоприятния ефект от повишаването на цените на електроенергията и останалите енергоизточници. Агенцията за социално подпомагане е създала необходимата организация, за да може помощта да се плати на около 210 000 лица и семейства през втората половина на декември.

Решението на правителството няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите средства в размер на 21 млн. лв. са за сметка на разходите по бюджета на МТСП за 2018 година.

Месечният размер на целевата помощ за отопление за настоящия зимен сезон е 74,83 лв. или общо 374,15 лв. за целия отоплителен сезон от ноември 2018 до март 2019 г. С допълнително отпуснатите средства подкрепата ще се увеличи до 474,15 лв.

Сподели: