Над 66 600 акта по гражданско състояние са цифровизирани в Община Русе за година

В отдел „Гражданско състояние“ през периода м. ноември 2020 г. – м. октомври 2021 г. са обслужени административно граждани и са издадени над 28 000 документа по гражданска регистрация, в т. ч. удостоверения за семейно положение, съпруг и деца – над 2 800 бр.; над 7 000 бр. удостоверения за наследници; над 2 200 бр. удостоверения за раждане (дубликат); над 1 000 заверки за чужбина; обработени са над 13 000 адресни регистрации, от които над 5 000 бр. за постоянен адрес и над 8 000 бр. за настоящ адрес и др.

За отчетния период са съставени над 5 600 акта за гражданско състояние. Обработени са над 33 000 актуализационни съобщения за допълване или корекция на данни при издаване на удостоверения и други документи.

Изготвени са отговори на около 36 000 постъпили писма с искане за предоставяне на информация и документи от държавни органи и институции, физически и юридически лица.

През периода са цифровизирани над 66 600 акта по гражданско състояние.

Образуваните преписки за настойничество и попечителство в Община Русе са над 260, от които настойничество на поставени под пълно запрещение са 185, настойничество над малолетни – 4, попечителство на непълнолетни – 5, поставени под ограничено запрещение – 38 и в кметствата –  над 20 бр. и др.

Към м. ноември 2021 г. на 5 лица с правни ограничения са назначени служебни временни настойници и попечители.

Всяка година до 28 февруари се извършва цялостна проверка на преписките и се изисква настойническите съвети да представят отчет за дейността си пред Органа по настойничество и попечителство на Община Русе, като след приемане на същия се  подновява удостоверението за следващ едногодишен период.

Сподели: