пещера-Орлова-чука

Над 67 хил. лева са приходите от билети за вход в пещера „Орлова чука“ за половин година

В изпълнение на разпоредбата на чл. 7, ал. 1, т. 4, изр. 2 от Правилник № 6 за устройството и дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на Община Две могили, ОбС – Две могили разгледа информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене”за периода 01.07.2023 г.- 31.12.2023 г.

Реализираните приходи пещера „Орлова чука“ през отчетният период са:
месец, вход пещера, рекламни материали, павилион, нощувки в хижа
ЮЛИ 17015 357 5380,30 504
АВГУСТ 20334 634 5957,20 738
СЕПТЕМВРИ 17106 499 5411,50 918
ОКТОМВРИ 13086 682 5803,40 630
НОЕМВРИ – – – 558
ДЕКЕМВРИ – – – –
общо 67541 2172 22552,40 3348

Сподели: