кацелово-2022-нива

Над 7 млн. лева приходи от управление на общинската собственост и разпореждане с нея очаква Община Русе през 2024 година

Годишната програма на Община Русе за управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, и в изпълнение на Стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2023 – 2027 година. Това стана по време на редовното заседание на Общински съвет – Русе днес по обед.

Програмата обхваща прогнозните приходи и разходи от управление и разпореждане с общинска собственост.

От обхвата са изключени приходите и разходите от управление на имоти – общинска собственост, които са предоставени на общински предприятия.

Годишната програма на Община Русе за управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година е отворена и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на годишния бюджет.

Годишната програма на Община Русе за управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година включва информация за:

Прогнозни приходи за 2024 г.

 • от управление;
 • от разпореждане.

Прогнозни разходи за 2024 г.

 • за организация на дейностите по управление и разпореждане;
 • оценки, скици, вписвания, обяви, канцеларски материали и оборудване.

Описание на имотите за управление и разпореждане:

 • за отдаване под наем на имоти – общинска собственост;
 • отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд;
 • за прекратяване на съсобственост;
 • за концесия;
 • за продажба;
 • за предоставяне на вещни права – отстъпено право на строеж, ползване, пристрояване и надстрояване;
 • спортни обекти, които ще се предоставят по реда на ЗФВС и ППЗФВС;
 • за апортиране (непарична вноска)
 • обектите от първостепенно значение, съгласно разпоредбите на ЗОС.

Общата стойност на прогнозните приходи от всички източници за 2024 г. е в размер на 7 114 438, 28 лева. Общата стойност на прогнозните разходи за 2024 г. е в размер на 444 500 лева.

Приходите са от управление на общинската собственост и разпореждане с нея и включват:

 1. Прогнозни приходи от отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите”

Прогнозата е изготвена на база отдадени под наем нежилищни имоти, общинска собственост – сгради и терени за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ, дворни места, заплатени такси за търговия на открито, за категоризиране на туристически обекти:

НаименованиеПрогноза за общ годишен приход, лева
Наеми
Сгради, в т.ч.:1 000 000,00
– обекти за търговия, производство, услуги, офиси и др.;
– клубни помещения на политически партии и неправителствени организации;
– лекарски кабинети;
– гаражи;
– спортни игрища
Рекламно-информационни елементи (РИЕ)240 000,00
Терени, в т.ч. обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията300 000,00
Общо:1 540 000,00
Такси, в т.ч.:
– за извършване на дейност на открито върху терен, общинска собственост (преместваеми съоръжения, по чл. 56 от Закона за устройство на територията),съгласно ЗМДТ500 000,00
– за места за настаняване клас А и клас Б, съгласно Закона за туризма (ЗТ), за категоризиране на туристически обекти50 000,00
– за заведения за хранене и развлечения, съгласно Закона за туризма (ЗТ), за категоризиране на туристически обекти
Общо:550 000,00
Приходи от контролна дейност, съгласно Закона за защита на потребителите, в т. ч:
съставени актове по установени нарушения5 000,00
Общо:5000,00


Внесени суми, съгласно сключени договори за подпомагане на културните и спортни мероприятия на Община Русе
„КОЛОР 83“ ЕООД1 200,00
Общо:1200,00
Всичко прогнозни приходи:2 096 200,00

2. Прогнозни приходи от отдел „Общински собственост и земеделие”

НаименованиеПрогноза за общ годишен приход, лева
Разпореждане, в т.ч.:
1.Продажба на земеделски земи30 000
2.Прекратяване на съсобственост60 000
3.Продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС300 000
4.Продажба по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС1 000 000
5.Продажба по ЗУТ30 000
6.Учредяване на вещни права750 000
7. Земеделски земи /пасища и мери и полски пътища/ – наем
950 000
8. Продажба на общински жилища / не по-малко от 80% са за ремонт на общински жилища и/или придобиване на недвижими имоти /270 000
Всичко прогнозни приходи за 2024 г.3390 000

2.1. Прогнозни приходи по населени места от разпоредителни сделки с имоти – общинска собственост

Населено място:Прогнозен приход за общ годишен приход, в лева
Басарбово20 000
Мартен50 000
Бъзън20 000
Николово50 000
Ново село20 000
Просена15 000
Сандрово50 000
Семерджиево10 000
Тетово20 000
Хотанца20 000
Червена вода50 000
Ястребово10 000
Долно Абланово10 000
Общо345 000

2.2. Прогнозни приходи от отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ по землища

ЗемлищеПолски пътища-лвЗемеделска земя-лв.Пасища лв.Общо лв
Русе39617.05132995.28664.78173277.11
Бъзън9617.3915116.8419381.8344116.06
Басарбово16631.721395.639387.2527414.6
Д. Абланово12418.57 1807.514226.07
Мартен3124.064461.7811848769.84
Николово16723.296256.811517.9624498.06
Ново село22126.1410136.2221638.3453900.7
Просена10422.96153951.9712197.91176572.84
Сандрово463.5911473.392168.5114105.49
Семерджиево7280.4792979.1312068.86112328.46
Тетово50224.3753589.1529458.51133272.03
Хотанца7900.341797.36462.6210160.32
Червена вода19987.11116954.4912430.87149372.47
Ястребово1009.213710.866374.1611094.23
Общо217 546.27 лв.604 818.91 лв.130 743.10 лв.953 108.28 лв.

Съгласно чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА 30% от постъпленията от разпореждането с общинска собственост ще бъдат разпределяни на съответното населено място извън територията на общинския център.

3. Прогнозни приходи от отдел „Стопански дейности и анализи“

НаименованиеПрогноза за общ годишен приход, лева
Концесии70 130,00
Приватизация150 000,00
Всичко прогнозни приходи:220 130,00

4. Прогнозни приходи от пристанищни такси:

В Община Русе са постъпили приходи в размер на 104 548 лева за едногодишен период назад от пристанищни такси по реда на чл. 53 „д“от Наредба №16 на Общински съвет Русе за определянето и администрирането на местни такси, цени на услуги и права на територията на община Русе За 2024 г. прогнизно е заложена сума в размер на 110 000 лева, предвид обстоятелството, че тези такси са динамични и силно зависими от множество други фактори.

Сподели: