Над 80 хил. лева акциз ще трябва да възстанови ТД "Дунавска" на Агенция "Митници" на "Каолин" ЕАД след съдебно решение

Над 80 хил. лева акциз ще трябва да възстанови ТД „Дунавска“ на Агенция „Митници“ на „Каолин“ ЕАД след съдебно решение

Административен съд – Русе отмени по жалба на „Каолин” ЕАД, със седалище гр. Сеново, общ. Ветово Решение за възстановяване на акциз № BG004000-ИВ-24-2-11-РВ40 от 09.07.2019 г. на Директора на Териториална дирекция „Дунавска“, в частта, с която е отказано да се възстанови акциз в размер на 80 023.68 лева за използвана през 2018 г. електрическа енергия в количество 40 011.880 MWh, за осъществяване на производствени процеси по производство на обогатен каолин, силициев и кварцов пясък, продукти от доломит и варовик, натриев фелдшпат във фабриките на дружеството, находящи се в гр. Сеново, гр. Ветово, гр. Каолиново, с. Игнатиево и с. Устрем, за които дейности е прието, че не представляват минералогични процеси по смисъла на чл. 4, т. 33 от ЗАДС, което решение е потвърдено с Решение № Р-820 от 11.10.2019 г. на Директора на Агенция „Митници“.

Съдът върна преписката на Директора на Териториална дирекция „Дунавска“ при Агенция „Митници“, гр. София за ново произнасяне по искане за възстановяване на акциз за електрическа енергия на „Каолин“ ЕАД с рег. № ИВ/24/1/28/32-126476 от 25.04.2019 г. по описа на ТД „Дунавска“, в частта му за възстановяване на акциза, заплатен за 40 011.880 MWh електрическа енергия, използвана през 2018 г. от дружеството при извършване на минералогични процеси, съгласно дадените задължителни указания в мотивите на настоящото съдебно решение по тълкуване и прилагане на закона.

Административното производство е започнало въз основа на искане рег. № ИВ/24/1/28/32-126476 от 25.04.2019 г. по описа на ТД „Дунавска“, заявено от „Каолин“ ЕАД, със седалище гр. Сеново, община Ветово, за възстановяване на акциз на основание чл. 24ж, ал. 1, т. 1 от ЗАДС,  заплатен за електрическа енергия, използвана за минералогични процеси. Размерът на искания за възстановяване акциз е бил 89 968.47 лв. за общо 44 984,244 MWh електрическа енергия с код по КН 2716 00 00, потребена през 2018 г. Заявлението е изготвено съгласно чл. 21а, ал. 1 от ППЗАДС според утвърдения в Приложение № 3б към тази норма, образец и съдържа изискуемата информация. Приложени са и документи съгласно чл. 21а, ал. 2 от ППЗАДС.

Съгласно представена от дружеството справка продуктите, получени при процесите, за които се иска възстановяване на акциз за използваната електрическа енергия са каолин; шамот и калциниран каолин; кварцов пясък; варовик; доломит и фелдшпат, произвеждани във фабрики „Вятово“, „Сеново“, „Каолиново“, „Игнатиево“ и „Устрем“.

Във връзка с подаденото заявление служители на ТД „Дунавска“ са извършили проверка, за резултатите от която е съставен Протокол за възстановяване на акциз № BG004000-ИВ-24-2-11-ПП46 от 09.07.2019 г. (л. л. 6 – 66 от преписката – папка І).

Въз основа на изключително пространните констатации на проверяващите директорът на ТД „Дунавска“ приел, че на дружеството-жалбоподател следва да бъде възстановен акциз единствено за използваната електроенергия само за производството на калциниран каолин и шамот (вкл. млени) от обогатен каолин, тъй като извършваните процеси/дейности в това производство представляват „минералогични процеси“ по смисъла на чл.4, т. 33 от ЗАДС. Размерът на акциза, за който с Решение № BG004000-ИВ-24-2-11-РВ40 от 09.07.2019 г. е постановено възстановяване е 9 944.79 лв. за 4 972.396 MWh електрическа енергия. По отношение на останалата част от искания за възстановяване акциз директорът на ТД „Дунавска“, съобразно изводите на служителите, извършили проверката, приел, че не са налице основанията по чл. 24ж, ал. 1, т. 1 от ЗАДС, тъй като процесите/дейностите, извършвани при производството на каолин (различни марки), кварцов пясък, доломит, варовик и фелдшпат, не представляват минералогични процеси по смисъла на ЗАДС. С оглед на това с решението, в оспорената му в настоящото производство част, е постановен отказ за възстановяване на акциз в размер на 80 023.68 лв. за 40 011.880 MWh електрическа енергия, използвана през 2018 г. за дейности, които не представляват минералогични процеси по смисъла на чл. 4, т. 33 от ЗАДС. За да постанови отказа за възстановяване на акциз за електроенергия директорът на ТД „Дунавска“ приел, че производствата на каолин (различни марки), кварцов пясък, доломит, варовик и фелдшпат не попадат в минералогичните процеси по подраздел DI 26 „Производство на продукти от други неметални минерални суровини“ от НКИД – 2003 (Национална класификация на икономическите дейности – версия 2003) – подклас 26.82 „Производство на продукти от други неметални минерали, некласифицирани другаде”, съответстващ на подраздел ГИ 26 „Производство на продукти от други нерудни материали” от Приложение NACE Rev.1.1 (Обща статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност) от Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета от 9 октомври 1990 г. относно статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност. Тезата си административният орган обосновал и с Обяснителните бележки към сектор на НКИД – 2003 „Добивна промишленост”, съгласно които, в този сектор се включват допълнителни операции, имащи за цел да подготвят суровините за транспортиране и за пазара като например – раздробяване, смилане, промиване (филтрация), сушене, сортиране, обогатяване на руди, втечняване на природния газ и агломериране на твърди горива. Било прието, че именно такива са процесите, извършвани при производството на процесните продукти, за които е отказано възстановяване на акциз. Крайният извод на директора на ТД „Дунавска“ бил, че производството по получаване на продуктите каолин (без калциниран каолин) и кварцов пясък, доломит, варовик и фелдшпат не се класифицират в подраздел ГИ 26 ”Производство на продукти от други нерудни минерали” по Приложение NACE Rev.1.1 от Регламент (ЕИО) № 3037/90 и следователно не представляват „минералогични процеси” по смисъла на чл. 4, т. 33 от ЗАДС, поради което не са налице условията на чл.24ж, ал. 1, т. 1, предл. последно от същия закон за възстановяване на заплатения акциз за използваната в тези производства електрическа енергия.

Сподели: