община русе

Над 841 хил. лева без ДДС отделя Община Русе за строителен надзор по проекта за анаеробната инсталация

Време за прочитане: < 1 мин.

841 400 лева отделя Община Русе по обявената обществена поръчка за упражняване на строителен надзор, в т. ч. инвеститорски контрол и изготвяне на оценка за съответствие на техническия инвестиционен проект на обект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе“.

Основните дейности, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка са, както следва:

  • Дейност 1. Оценка на съответствието на инвестиционния проект във фаза техническа на обект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на  РСУО РУСЕ“ със съществените изисквания към строежите.
    Изготвената оценка за съответствие ще послужи за издаване на разрешение за строеж на съответния обект, в т.ч. и заверка от Технически контрол по част Конструктивна (при необходимост) – след предоставяне на всички необходими за това документи от Възложителя;
  •  Дейност 2. Строителен надзор по време на изпълнението на обекта до приемането и въвеждането му в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ и гарантиране прилагането на българските нормативни изисквания, в това число упражняване на инвеститорски контрол .
  •  Дейност 3. Изготвяне на технически паспорт за обекта съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5/28.12.2006 г. за съставяне на технически паспорти на строежите.  
  •  Дейност 4. Изпълняване функцията на Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително – монтажни работи;
Сподели:

Още новини от деня