Наемателите на общински имоти в Бяла освободени от плащания при преустановена дейност

Общински съвет – Бяла освободи изцяло от заплащане на дължимите наемни вноски за периода на действие на въведените временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-677/25.11.2020 година на Министъра на здравеопазването, изм. и доп. със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. всички физически и юридически лица – наематели на общински обекти (имоти) на територията на Община Бяла, чиято дейност е преустановена/спряна  в резултат на въведените с горепосочените заповеди на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки. На физическите и юридическите лица, заплатили наемните си вноски по договори с Община Бяла за този период, сумата ще бъде приспадната от дължим наем за следващ период.

Сподели: