заведение маси вирус

Наематели на определени общински обекти без дейност поради противоепидемичните мерки са освободени от наеми до края на януари

Във връзка с Решение №855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, със Заповед № РД-01-677 / 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България (МЗ), изменена със Заповед №РД-01-718 / 18.12.2020 г. на МЗ, са въведени конкретни временни противоепидемични мерки, оказващи пряко влияние върху възможността на определени субекти да извършват търговска дейност в стопанисваните от тях търговски обекти.

Съгласно горецитираните заповеди на МЗ, се преустановяват посещенията на фитнес центрове и залите за групови занимания към тях; посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма.

 След въвеждане на гореописаните рестриктивни противоепидемични мерки, наемателите на обекти – общинска собственост, са принудени да прекратят или поне значително да ограничат дейността си. Смутено е пълноценното, спокойното и безпрепятственото ползване на наетите помещения – общинска собственост, съобразно уговореното предназначение в сключените с Община Русе договори за наем  поради въведените забрани за посещения и преустановяване на съответната дейност, за срока на наложените превантивни мерки. В тази връзка, въпросните наематели не реализират приходи, а същевременно ежемесечно се дължи наем за наетите помещения и терени – общинска собственост (съобразно сключените наемни договори), които реално не могат да бъдат използвани по предназначение за срока на наложените превантивни мерки.

Въз основа на отпадането на задължението за заплащане на наем се предвижда спад в приходите от наемни вноски възлизащ приблизително на четиринадесет хиляди лева месечно или около седемнадесет хиляди за срока на въведените към настоящия момент противоепидемични мерки.

Общински съвет – Русе даде своето съгласие да не се начисляват и да не се заплащат наемните вноски, за периода на действие на въведените противоепидемични мерки – 22.12.2020 г. – 31.01.2021 г., в който е спряно изпълнението на сключените договори за наем с Община Русе и е спряна/преустановена дейността на наемателите – физически и юридически лица, поради настъпилите обективни причини, за наетите общински обекти с уговорено в договорите за наем предназначение, както следва:

  • заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма;
  • фитнес-центрове и зали за групови занимания към тях;
  • дейности по интереси за всички възрастови групи; наети общински обекти, чието уговорено предназначение е свързано с провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма
Сподели: