Назначена е Общинска избирателна комисия в Две могили

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215\102 от 22 август 2019 г. от кмета на община Две могили, област Русе с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и на коалицията, която има членове на Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Две могили. Протоколът от проведените консултации на 16.08.2019 г. е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия назначи Общинска избирателна комисия в община Две могили, област Русе, в състав от 13 члена, както следва:

Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анелия Недкова Петрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Любомирова Христова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Адевие Низамиева Юсменова
СЕКРЕТАР: Теодор Данаилов Ненов
ЧЛЕНОВЕ: Елена Борисова Георгиева
Красимир Петров Ефтимов
Иван Трендафилов Иванов
Иван Станчев Ганчев
Ганка Ангелова Николова
Петър Колев Петров
Недялко Борисов Недялков
Пламен Светославов Кръстев
Димитър Николов Сотиров

Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември.

Сподели:

Още новини от деня