съдебна-палата-площад-свобода-Часовника

Назначен е нов постоянен синдик на „Дунавска коприна“ – в несъстоятелност след молба от НАП

Постъпила е по делото молба от Национална агенция за приходите гр.София, представлявана от изпълнителния директор Румен Спецов /вх.№261353/02.11.2023г./, с която заявява, че на основание чл.10, ал.1, т.15 ЗНАП представлява държавата в производството по несъстоятелност, в случаите, в които е кредитор с публични и определени със закон частни държавни вземания. Държавата е кредитор в производството по несъстоятелност на „Д. К.“АД гр. В. – в несъстоятелност, с предявени и приети вземания в размер на повече от половината от размера на приетите вземания. Предвид това, на основание чл.657, ал.1, т.4 ТЗ, иска да бъде освободен досегашния синдик Е. Т. и да бъде назначен за синдик Т. И., вписан в списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани от съда като синдици в производствата по несъстоятелност със Заповед №ЛС-И-545/14.05.2014г. на Министъра на правосъдието. Към молбата е приложена декларация-съгласие на Т. И., с нотариална заверка на подписа.

В случая искането в молбата е основателно, тъй като са налице предпоставките на чл.657, ал.1, т.4 ТЗ, счита състав на Окръжен съд – Русе.

Датата на встъпване на новия постоянен синдик е 15.11.2023 г. Определено е текущо месечно възнаграждение в размер на 1500 лева, считано от датата на встъпване е длъжност и платимо от масата на несъстоятелността.

Освободеният синдик Е. Г. Т. в двуседмичен срок от уведомяването е задължен да представи писмен отчет за дейността си, на основание чл.664, ал.1 ТЗ. В 7-дневен срок от встъпването на новия синдик да предаде под опис търговските книги, дневника и отчетите по чл.659 ТЗ, както и намиращо се в негово разпореждане имущество, на основание чл.665, ал.1 ТЗ.

Сподели: