Найден Киров Русе лого

„Найден Киров“ АД ще подобри енергийната си ефективност по проект

„Найден Киров“ АД на 28.12.2017 г. подписа договор BG16RFOP002-3.002-0045-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет – изпълнение на проект: „Повишаване на енергийната ефективност в Найден Киров АД ”.

Обща цел е повишаване на конкурентоспособността и постигане на устойчив растеж чрез подобряване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на „Найден Киров“ АД, посредством подмяна на основно производствено оборудване с ново енергоспестяващо оборудване, изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина, въвеждане на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението, както и въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт по стандарт ISO 50001, което ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността и постигане на устойчив растеж на предприятието, устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното производствено въздействие върху околната среда.

Проектът е свързан със закупуване, въвеждане в експлоатация и замяна на старо производствено оборудване с ново оборудване: Шприц машини – общо 15 бр. Допълнително, с реализацията на проекта, в компанията ще се въведе Автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението – 1бр. и СМР по изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина-1бр. Тези активи са препоръчани в извършено обследване на енергийната ефективност и ще повишат енергийната ефективност на компанията.

С реализацията на проекта, компанията ще въведе в практиката си Система за енергиен мениджмънт и ще сертифицира дейността си по стандарт ISO 50001. Общата сума на инвестицията по проекта е 2 822 463.24 лв., от които 1 411 231.61 лв. безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (1 199 546.87 лв. европейско и 211 684.74 лв. национално съфинансиране) и 1 411 231.63 лв. собствено съфинансиране.

Сподели:

Още новини от деня